Debatten om drengeomskæring

Et blik på modstanden mod drengeomskæring
Indlæg i debatten
Usande fortællinger om drengeomskæring ⇓

Debatten om drengeomskæring er karakteriseret ved, at forbudsfortalere i Intact-bevægelsen løbende skaber nye fortællinger med det formål at understøtte og legitimere indførelsen af et forbud. For stort set samtlige fortællinger og påstande gælder, at de enten er rent opspind eller delvise sandheder, som fordrejes med det formål at understøtte forbudsagendaen.

Som det fremgår, dækker fortællingerne hele debattens spektrum fra sundhedsvidenskab og sexologi til menneskerettigheder, jura, etik, politik og religion.

Usande fortællinger om sundhed og seksualitet

Årstallene, der viser, hvornår den pågældende påstand blev lanceret i Danmark, illustrerer, hvordan nye fortællinger løbende udvikles og fremføres.

Ikke-medicinsk drengeomskæring medfører nedsat seksuel funktion (2011) I det studie, der ligger til grund for påstanden, skelnes der ikke mellem medicinsk og ikke-medicinsk omskårne mænd. Alt tyder på, at det, der rapporteres som seksuelle problemer, er følgerne af sygdom, der søges behandlet med omskæring, ikke omskæring i sig selv. (STPS’s notat, s. 33).

Forhuden indeholder 50.000 nerveender (2012) En til dato udokumenteret påstand, hvis oprindelige og eneste kilde er en YouTube-video.

FGM og drengeomskæring er direkte sammenligneligt (2013) Afvises af blandt andre WHO og af FN’s ekspert i FGM. En påstand, der skader indsatsen mod FGM. Læs mere om sammenligningen mellem drengeomskæring og FGM her.

Mange ikke-medicinsk omskårne mænd er meget kede af at være omskåret (2014) Afvises i Projekt Sexus-rapporten (s. 332), hvor 5,5% af de omskårne mænd angiver at være utilfredse, mens 82,1% er tilfredse/særdeles tilfredse. De resterende ca. 12% angiver at være hverken tilfredse eller utilfredse.

Ikke-medicinsk drengeomskæring medfører autisme (2015) Afvises af autismepatientforeninger og af Styrelsen for Patientsikkerhed (s. 35 i STPS’s notat).

Ikke-medicinsk drengeomskæring medfører meatusstenose (urinrørsåbningsforsnævring) (2016) Det faktiske antal tilfælde er ekstrem lavt. Der er tale om en yderst sjælden sygdom, hvilket understøttes af tal fra Landspatientregisteret og reflekteres i STPS’s notat (s. 34).

Muslimske og jødiske mænd er mere voldelige og oplever psykiske problemer og tilknytningsvanskeligheder, fordi de er traumatiserede af omskæring (2017) En påstand, som på ingen måde er underbygget. Nyfødte børn får indsprøjtet K-vitamin og taget PKU-blodprøve. Dette giver utvivlsomt ubehag, men ingen vil påstå, at barnet derefter er skadet for livet. Det er lovpligtigt at anvende bedøvelse ved drengeomskæring i Danmark. Når det sker i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer, er det næppe mere traumatisk end ethvert andet mindre indgreb.

Ikke-medicinsk drengeomskæring bør kun udføres i fuld narkose (2019-20) Ingen lægeforeninger eller anæstesiologiske selskaber i verden, bortset fra danske DASAIM, anbefaler fuld narkose ved ikke-medicinsk drengeomskæring. Anbefalingen strider imod WHO’s anbefaling. Se STPS’s notat, s. 54.

Der er ikke forskel på lovlig/korrekt udført drengeomskæring og ulovlig drengeomskæring (2021-22) Enhver omgåelse af retningslinjerne i Vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge bør tages meget alvorlig. Men ulovlig drengeomskæring bekæmpes ikke ved at dæmonisere og kriminalisere drengeomskæring generelt, tværtimod. I forebyggelsen af ulovlig drengeomskæring er det centralt, at forældre oplyses om gældende regler og muligheder for at få indgrebet udført korrekt og sikkert.

Bedste viden om sundhedsoplysning og forebyggelse viser, at evidensbaseret og inkluderende information modtages og har en gavnlig effekt, hvorimod kriminalisering, udskammende omtale og påstande, der ikke er baseret på evidens, skaber mistillid og afstand. Vælger man i modstrid med bedste viden at bevæge sig hen imod en generel kriminalisering, eller iværksætter man vejledning til familier, der opleves som udskammende, eller som ikke er evidensbaseret, vil dette forventeligt være til skade for de drengebørn, man angiveligt ønsker at hjælpe.

Omskæring forårsager selvmord (2022) En komplet uunderbygget påstand baseret på to tragiske sager fra udlandet fra hhv. 2016 og 2017. Man ved, der ligger komplekse faktorer bag selvmordstanker og selvmord. Intaktivister forsimpler et meget alvorligt emne med det formål at udnytte det i kampagnen for et forbud mod drengeomskæring i Danmark.

Usande fortællinger om at ikke-medicinsk/rituel drengeomskæring er i strid med dansk lov, internationale menneskerettigheder eller etiske principper

Ikke-medicinsk drengeomskæring er “i virkeligheden” allerede forbudt ifølge FN’s Børnekonvention En meget udbredt påstand, der blandt andet blev fremført i forbindelse med borgerforslaget fra 2018, men som flere gange er afvist, blandt andet af FN’s egne eksperter og den tidligere Børne- og Socialminister.

Ikke-medicinsk drengeomskæring er “i virkeligheden” allerede forbudt ifølge dansk lov Det passer ikke. Der har været udført ikke-medicinsk drengeomskæring blandt danske minoritetsgrupper i flere hundrede år. En lang række juridiske eksperter har vurderet juraen i forbindelse med ikke-medicinsk drengeomskæring og et eventuelt forbud.

Ikke-medicinsk drengeomskæring er etisk uforsvarligt Etik i forbindelse med et dilemmafyldt område som for eksempel drengeomskæring er ikke en holdningsbaseret værdidom, men derimod en proces, hvor alle relevante nuancer i en sag belyses og afvejes. I 2018 behandlede Det Etiske Råd emnet og udtrykte en kritisk indstilling til drengeomskæring. Dette udmøntede sig dog ikke i en anbefaling af forbud og kriminalisering, idet et stort flertal af rådets medlemmer ikke mente, at det bør forbydes at udføre rituel drengeomskæring i Danmark.

Usande fortællinger konstrueret med det formål at gøre et forbud politisk legitimt

Over 80% af danskere støtter forbud Forbudsfortalere refererer ofte til meningsmålinger, som viser, at over 80% af danskerne støtter et forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring. Men dels viser en undersøgelse, der går et spadestik dybere, at langt færre faktisk er så skråsikre i deres holdning. Dels virker det ironisk, at en kampagne, der foregiver at have menneske- og minoritetsrettigheder som højeste mål, agiterer for majoritetens ret til at overtrumfe minoritetsgruppers – i dette tilfælde alle danske muslimske og jødiske organisationers – udtalte ønske om at undgå forbud og kriminalisering.

Der er et forbud på vej i Island (2018) Intet land i verden forbyder ikke-medicinsk drengeomskæring. Da Folketinget skulle tage stilling til borgerforslag om drengeomskæring, var et blandt adskillige argumenter imod forslaget fra politisk side, at det kunne sætte Danmark i en uheldig situation at være det eneste land i verden med et sådant forbud. Derfor orkestrerede man fra intaktivistisk hold et lovforslag i Island med samme indhold som det danske borgerforslag i håb om at imødegå politikernes betænkelighed ved dansk enegang. Lovforslaget i Island blev fremsat, men efterfølgende henlagt, og intet tyder på, at der er et forbud på vej.

Der er et forbud på vej i Finland (2019) Nej, der er heller ikke et forbud på vej i Finland. Påstanden er intaktivistisk misinformation.

Mange muslimer og jøder er imod drengeomskæring, men de bliver tvunget til tavshed Kun en lille håndfuld muslimske og jødiske mænd har taget afstand fra drengeomskæring, alle under stor mediebevågenhed. Foreningen Intact Denmark, som arbejder for et forbud mod drengeomskæring, siger, at de har mange muslimske og jødiske medlemmer, som ikke tør stå frem af angst for fordømmelse. I betragtning af, at forældre frit vælger, om de vil omskære eller ej, og efter at emnet er blevet debatteret massivt i medierne i årevis, er det næppe sandsynligt, at der skulle være censur eller tabu omkring drengeomskæring inden for miljøerne selv.

Forældrene bliver tvunget til at omskære deres drengebørn En grov og fuldstændig udokumenteret påstand. At langtfra alle muslimske og jødiske drenge bliver omskåret tyder stærkt på, at der ikke er tale om tvang. Påstande om gruppepres og negativ social kontrol er i sig selv udgrænsende over for de berørte minoritetsgrupper. Påstandene bruges ofte af forbudsfortalere til at diskvalificere indlæg i debatten fra dem, debatten handler om, nemlig muslimer og jøder (medmindre det drejer sig om de ganske få danske muslimer og jøder, som støtter et forbud – så præsenteres de pågældende som vigtige stemmer, der bør lyttes til).

Usande påstande vedrørende religion og kultur i forbindelse med drengeomskæring

I jødedommen findes et andet ritual, som kan erstatte drengeomskæring Alle tre jødiske samfund i Danmark har klart tilkendegivet, at man betragter drengeomskæring som et centralt religiøst ritual og en essentiel identitetsmarkør. At nogle familier fravælger drengeomskæring, er ikke i sig selv et tegn på, at denne opfattelse er vigende. Det vidner til gengæld om, at der er en høj grad af åbenhed og frihed for forældre til at træffe valg på deres børns vegne.

Jødiske kvinder må ikke deltage i en omskæring, mændene holder barnet nede og spænder det fast og synger højt for at overdøve dets skrig Disse påstande er fri fantasi og kommer fra mennesker, som ingen kontakt har med det jødiske miljø.

Efter selve omskæringen sutter man på såret. Det er pædofili Nej, kun blandt en ganske lille gruppe ultra-ortodokse jøder i USA og Israel har man den tradition, at en mohel skal suge blodet væk fra såret. Metoden stammer fra læren om kropsvæsker i før-moderne medicin. Man havde i middelalderen en idé om, at såret ville hele bedre uden blod. Metoden har været afskaffet siden midten af 1800-tallet blandt næsten alle jøder. Ingen i Danmark følger denne skik.

Forhuden skal skæres af, fordi den er et offer til Gud Nej, den idé findes ikke blandt hverken muslimer eller jøder i Danmark. Det er rent opspind.