Åbent brev til Folketinget om Intact-bevægelsen

30. maj 2023 vedtog Folketinget med et stort flertal bestående af S, V, M, SF, DD, LA, KF, EL, RV, DF og ALT en lov, der har til formål at forebygge ulovlig drengeomskæring, hvilket CircumInfo.dk støtter.

I forbindelse med folketingsbehandlingen sendte CircumInfo.dk nedenstående åbne brev til alle Folketingets medlemmer:

Kære medlem af Folketinget

Vi tillader os hermed at fremsende dette åbne brev i forbindelse med den forestående 2. og 3. behandling af lovforslag L 102. Som tidligere tilkendegivet støtter vi op om den forebyggende indsats imod ulovlig drengeomskæring, som ligger i lovforslaget.

Vi har i tidligere henvendelser, blandt andet til Sundhedsudvalget i september 2022, omtalt foreningen Intact Denmark, som i en årrække har fremført adskillige usande fortællinger om drengeomskæring, blandt andet over for folketingspolitikere og folketingsudvalg, med det formål at fremme og legitimere indførelsen af et forbud/en såkaldt aldersgrænse.

Intact-bevægelsen deler en lang række karakteristika med antivax-bevægelsen og lignende holdningsbaserede misinformationskampagner. Lighederne omfatter blandt andet en urokkelig tro på egen fortællings sandhed og mistro imod sundhedsmyndighedernes udsagn, ofte kombineret med konspirationstænkning om, at myndighederne har skjulte motiver og/eller tager usaglige hensyn til særlige grupper. Desuden sker der i disse bevægelser en løbende udvikling af nye fortællinger om påståede farer ved vacciner/drengeomskæring. Se den lange liste over Intact Denmarks usande påstande om drengeomskæring her.

I det lys finder vi den vægt, som blandt andet nogle folketingsmedlemmer tillægger udsagn fra foreningen Intact Denmark og andre med tilknytning til Intact-bevægelsen, meget bekymrende.

Vores bekymring går ikke på, at man betragter ikke-medicinsk drengeomskæring som et sært og ubehageligt fænomen, som man gerne ser bragt til ophør. Det er en legitim holdning. Men det bekymrer os, at folketingsmedlemmer er til fals for misinformation, som er i modstrid med myndighedernes konklusioner og anbefalinger. Vi finder det ligeledes meget bekymrende, at man med sin støtte til Intact-bevægelsen – uanset om det er hensigten eller ej – beklikker borgere med minoritetsbaggrund på deres generelle sundhedstilstand og evne til at træffe informerede valg.

Vi er glade for, at det i forbindelse med behandlingen af L 102 er slået endegyldigt fast, at ikke-medicinsk drengeomskæring udført i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer ikke er vold og ikke er ulovligt i Danmark, sådan som Intact Denmark ellers påstår, blandt andet over for Folketingets Sundhedsudvalg 2. maj 2023, hvor man afslutter sin præsentation med følgende udråb: ”Forstå og indskærp at alle omskæringer af raske børn, uanset omstændighederne, er ULOVLIGE omskæringer”.

Vi har nu justitsministerens og sundhedsministerens ord for, at det udsagn er usandt. Men vi frygter, at alt alligevel fortsætter som hidtil.

På trods af at den tidligere børne- og socialminister i 2018 slog fast, at ikke-medicinsk drengeomskæring ikke strider imod FN’s Børnekonvention, er Intact Denmark ufortrødent fortsat med at påstå det modsatte.

Da Styrelsen for Patientsikkerhed i 2020 i en særdeles grundig udredning af området slog fast, at drengeomskæring kan udføres patientsikkert, med særdeles lav risiko for komplikationer og generelt uden negativ effekt på sundhed og seksuel funktion, afviste Intact Denmark dette som uvederhæftigt og har siden fastholdt og fortsat udbredt påstande om farlighed og skadelighed.

Og selvom danske muslimer og jøder i årevis har frabedt sig Intact Denmarks usande og forvrængede påstande om disse gruppers religion og kultur, så fortsætter man med at udbrede usandheder, hvoraf nogle er vandret fra Intact-bevægelsen over i nynazistisk propaganda. Selvom det ikke er hensigten, så spiller påstande om vold mod børn direkte ind i århundredgamle troper.

Også uden for ekstremistiske kredse betyder det noget for opfattelsen af danskere med minoritetsbaggrund, at de i årevis bliver omtalt som børnelemlæstere og mennesker, der begår skamferende og barbariske overgreb og udøver vold mod børn.

Fortællingerne om de uoplyste og traditionsbundne forældre med minoritetsbaggrund minder i øvrigt til forveksling om tidligere tiders fortællinger om blandt andet grønlandske forældre, hvis børn man ønskede at redde fra deres egen kultur. Ligeledes skal man ikke mange år tilbage for at finde en lignende stigmatisering med sygeliggørende troper af homoseksuelle forældre.

I dag kan vi se, at den slags usande, nedladende og stigmatiserende fortællinger om sygelighed, forkerthed og manglende forældreevne ramte børnene mindst lige så hårdt som de forældre, hvis forældreevne man beklikkede.

Derfor er det også med stor tristhed, vi forventer, at Intact-bevægelsen med vanlig teflonagtig afvisning af alle andre perspektiver end deres eget, igen vil udbrede afviste påstande og dertil udvikle og udbrede nye usandheder, som måske igen vil finde vej ud i offentligheden og ind i Folketinget.

Det første eksempel på fortsat udbredelse af afviste påstande om ulovlighed kom allerede dagen efter ovennævnte svar fra sundhedsministeren og justitsministeren.

Vi anerkender naturligvis alle gruppers ytringsfrihed og ret til at udtrykke holdninger i en fri og demokratisk debat. Men vi appellerer til, at Folketingets medlemmer vil følge den norske regerings eksempel. Så sent som ultimo 2022 afviste Norges sundhedsminister en opfordring fra Intact-lobbyister til endnu en gang at behandle emnet, idet ministeren henviste til, at emnet allerede er udtømmende belyst, og at lovgivningen på området er passende og tilstrækkelig.

Vi står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående.

Med venlig hilsen, CircumInfo.dk
www.circuminfo.dk

Om foreningen CircumInfo.dk

Vi promoverer ikke drengeomskæring, men har som formål at tilbyde saglig og evidensbaseret information om emnet. Foreningen er opstået som reaktion på de seneste års massive misinformation vedrørende drengeomskæring. Vi har forståelse for, at tanken om drengeomskæring kan virke fremmed for mange, men vi siger fra over for sygeliggørelse af minoriteter på falsk grundlag og den udgrænsning og kriminalisering, der vil ligge i et eventuelt forbud.