Intact-bevægelsen hænger fast i usande påstande, mens resten af Danmark kommer videre

Som optakt til Folkemødet bragte Politiken 9. juni 2023 en portrætartikel om Nikolaj Diamant Knudsen, som tager til Bornholm iført peniskostume for at snakke om forhud og drengeomskæring. Det hører med til historien, men fremgår ikke af artiklen, at NDK er mangeårig aktivist i foreningen Intact Denmark og danner par med foreningens forperson.

Intact Denmark har i over ti år udbredt usande fortællinger om farlighed og skadelighed ved drengeomskæring med det formål at få indført et forbud – en såkaldt aldersgrænse – imod ikke-medicinsk drengeomskæring i Danmark.

Sundhedsmyndighederne har tilbagevist samtlige væsentlige påstande fra Intact-bevægelsen om negative sundhedsmæssige konsekvenser af korrekt udført drengeomskæring.

Den tidligere børne- og socialminister slog i 2018 fast, at ikke-medicinsk drengeomskæring ikke strider imod FN’s Børnekonvention.

Så sent som i maj 2023 afviste justitsministeren og sundhedsministeren Intact Denmarks påstand om, at drengeomskæring ”i virkeligheden” allerede er ulovligt.

Alligevel fortsætter Intact-bevægelsen med at fremføre sine påstande. Dette er i sig selv dybt problematisk, men situationen får yderligere et twist, fordi Intact Denmarks misinformation er direkte rettet imod etniske, kulturelle og religiøse minoritetsgrupper i Danmark.

Det er de danske muslimer og jøder, der rammes af Intact-bevægelsens udskammende, sygeliggørende og faktuelt forkerte misinformation. Og allerværst: Det er muslimske og jødiske drenge og unge mænd, der får at vide af Intact Denmark og andre, at de er kulturelt og kropsligt forkerte.

Den seneste tids politiske fokus på at forebygge ulovlig drengeomskæring er positiv og til reel gavn for nogle af de berørte grupper. I den forbindelse er det trist at opleve, at Intact-bevægelsen hænger fast i sin misinformationskampagne. Men det er glædeligt, at resten af Danmark kommer videre.

Åbent brev til Folketinget om Intact-bevægelsen

30. maj 2023 vedtog Folketinget med et stort flertal bestående af S, V, M, SF, DD, LA, KF, EL, RV, DF og ALT en lov, der har til formål at forebygge ulovlig drengeomskæring, hvilket CircumInfo.dk støtter.

I forbindelse med folketingsbehandlingen sendte CircumInfo.dk nedenstående åbne brev til alle Folketingets medlemmer:

Kære medlem af Folketinget

Vi tillader os hermed at fremsende dette åbne brev i forbindelse med den forestående 2. og 3. behandling af lovforslag L 102. Som tidligere tilkendegivet støtter vi op om den forebyggende indsats imod ulovlig drengeomskæring, som ligger i lovforslaget.

Vi har i tidligere henvendelser, blandt andet til Sundhedsudvalget i september 2022, omtalt foreningen Intact Denmark, som i en årrække har fremført adskillige usande fortællinger om drengeomskæring, blandt andet over for folketingspolitikere og folketingsudvalg, med det formål at fremme og legitimere indførelsen af et forbud/en såkaldt aldersgrænse.

Intact-bevægelsen deler en lang række karakteristika med antivax-bevægelsen og lignende holdningsbaserede misinformationskampagner. Lighederne omfatter blandt andet en urokkelig tro på egen fortællings sandhed og mistro imod sundhedsmyndighedernes udsagn, ofte kombineret med konspirationstænkning om, at myndighederne har skjulte motiver og/eller tager usaglige hensyn til særlige grupper. Desuden sker der i disse bevægelser en løbende udvikling af nye fortællinger om påståede farer ved vacciner/drengeomskæring. Se den lange liste over Intact Denmarks usande påstande om drengeomskæring her.

I det lys finder vi den vægt, som blandt andet nogle folketingsmedlemmer tillægger udsagn fra foreningen Intact Denmark og andre med tilknytning til Intact-bevægelsen, meget bekymrende.

Vores bekymring går ikke på, at man betragter ikke-medicinsk drengeomskæring som et sært og ubehageligt fænomen, som man gerne ser bragt til ophør. Det er en legitim holdning. Men det bekymrer os, at folketingsmedlemmer er til fals for misinformation, som er i modstrid med myndighedernes konklusioner og anbefalinger. Vi finder det ligeledes meget bekymrende, at man med sin støtte til Intact-bevægelsen – uanset om det er hensigten eller ej – beklikker borgere med minoritetsbaggrund på deres generelle sundhedstilstand og evne til at træffe informerede valg.

Vi er glade for, at det i forbindelse med behandlingen af L 102 er slået endegyldigt fast, at ikke-medicinsk drengeomskæring udført i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer ikke er vold og ikke er ulovligt i Danmark, sådan som Intact Denmark ellers påstår, blandt andet over for Folketingets Sundhedsudvalg 2. maj 2023, hvor man afslutter sin præsentation med følgende udråb: ”Forstå og indskærp at alle omskæringer af raske børn, uanset omstændighederne, er ULOVLIGE omskæringer”.

Vi har nu justitsministerens og sundhedsministerens ord for, at det udsagn er usandt. Men vi frygter, at alt alligevel fortsætter som hidtil.

På trods af at den tidligere børne- og socialminister i 2018 slog fast, at ikke-medicinsk drengeomskæring ikke strider imod FN’s Børnekonvention, er Intact Denmark ufortrødent fortsat med at påstå det modsatte.

Da Styrelsen for Patientsikkerhed i 2020 i en særdeles grundig udredning af området slog fast, at drengeomskæring kan udføres patientsikkert, med særdeles lav risiko for komplikationer og generelt uden negativ effekt på sundhed og seksuel funktion, afviste Intact Denmark dette som uvederhæftigt og har siden fastholdt og fortsat udbredt påstande om farlighed og skadelighed.

Og selvom danske muslimer og jøder i årevis har frabedt sig Intact Denmarks usande og forvrængede påstande om disse gruppers religion og kultur, så fortsætter man med at udbrede usandheder, hvoraf nogle er vandret fra Intact-bevægelsen over i nynazistisk propaganda. Selvom det ikke er hensigten, så spiller påstande om vold mod børn direkte ind i århundredgamle troper.

Også uden for ekstremistiske kredse betyder det noget for opfattelsen af danskere med minoritetsbaggrund, at de i årevis bliver omtalt som børnelemlæstere og mennesker, der begår skamferende og barbariske overgreb og udøver vold mod børn.

Fortællingerne om de uoplyste og traditionsbundne forældre med minoritetsbaggrund minder i øvrigt til forveksling om tidligere tiders fortællinger om blandt andet grønlandske forældre, hvis børn man ønskede at redde fra deres egen kultur. Ligeledes skal man ikke mange år tilbage for at finde en lignende stigmatisering med sygeliggørende troper af homoseksuelle forældre.

I dag kan vi se, at den slags usande, nedladende og stigmatiserende fortællinger om sygelighed, forkerthed og manglende forældreevne ramte børnene mindst lige så hårdt som de forældre, hvis forældreevne man beklikkede.

Derfor er det også med stor tristhed, vi forventer, at Intact-bevægelsen med vanlig teflonagtig afvisning af alle andre perspektiver end deres eget, igen vil udbrede afviste påstande og dertil udvikle og udbrede nye usandheder, som måske igen vil finde vej ud i offentligheden og ind i Folketinget.

Det første eksempel på fortsat udbredelse af afviste påstande om ulovlighed kom allerede dagen efter ovennævnte svar fra sundhedsministeren og justitsministeren.

Vi anerkender naturligvis alle gruppers ytringsfrihed og ret til at udtrykke holdninger i en fri og demokratisk debat. Men vi appellerer til, at Folketingets medlemmer vil følge den norske regerings eksempel. Så sent som ultimo 2022 afviste Norges sundhedsminister en opfordring fra Intact-lobbyister til endnu en gang at behandle emnet, idet ministeren henviste til, at emnet allerede er udtømmende belyst, og at lovgivningen på området er passende og tilstrækkelig.

Vi står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående.

Med venlig hilsen, CircumInfo.dk
www.circuminfo.dk

Om foreningen CircumInfo.dk

Vi promoverer ikke drengeomskæring, men har som formål at tilbyde saglig og evidensbaseret information om emnet. Foreningen er opstået som reaktion på de seneste års massive misinformation vedrørende drengeomskæring. Vi har forståelse for, at tanken om drengeomskæring kan virke fremmed for mange, men vi siger fra over for sygeliggørelse af minoriteter på falsk grundlag og den udgrænsning og kriminalisering, der vil ligge i et eventuelt forbud.

OK afviser sponsorstøtte til Intact Denmark

4. august 2022 bragte Kristeligt Dagblad en artikel, der gjorde os opmærksomme på, at foreningen Intact Denmark få dage forinden var blevet optaget på og kort efter slettet fra energiselskabet OK’s liste over sponsorerede foreninger. Det har været fremme, at årsagen til afvisningen af Intact Denmark er, at det er en forening, der agerer politisk.

Som vi ser det, er problemet med Intact Denmark imidlertid ikke foreningens politiske agenda. Andre foreninger, som OK støtter, kan også have politiske mål. Forskellen er, at andre foreninger på OKs sponsorliste arbejder i overensstemmelse med myndighedernes vidensformidling, anbefalinger og retningslinjer.

Til sammenligning har Intact Denmark i snart ti år fremført den ene falske påstand efter den anden om ikke-medicinsk drengeomskæring. Efterhånden som foreningens påstande tilbagevises eller viser sig inopportune, finder man på nye fortællinger med det formål at legitimere indførelse af et forbud.

Ud over den løbende generering af usande fortællinger, afviser Intact Denmark bedste viden og myndighedsanbefalinger, herunder fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Læg dertil konspirationsteorier om fordækte modstandere samt beskyldninger mod OK og andre, der ikke støtter foreningen, for indirekte at støtte påståede overgreb mod børn.

På alle disse punkter er Intact Denmark direkte sammenlignelig med antivaxx’ere og lignende grupper.

Enhver er i sin gode ret til at mene, at ikke-medicinsk drengeomskæring er et sært og ubehageligt fænomen. Faktum er dog, at samtlige verdens nationale sundhedsmyndigheder og internationale sundhedsorganisationer er enige om, at korrekt udført drengeomskæring generelt er et ukompliceret indgreb uden negative konsekvenser for sundhed og seksualitet.

Klage til DR over DR P1-programmet ‘Sygt nok. Den forvirrede forhud’, som blev sendt den 18. september 2020

I efteråret 2020 klagede CircumInfo.dk til DR over det stærkt tendentiøse og direkte vildledende indhold i DR P1-programmet ‘Sygt nok. Den forvirrede forhud’. Hele klagen kan læses her:

Vi finder det yderst problematisk, at alle de medvirkende i programmet uimodsagt fremfører enslydende og stærkt tendentiøse holdninger vedrørende hhv. medicinsk og ikke-medicinsk drengeomskæring, mandlig omskæring og forhudens funktion. Der er tale om holdninger, som hverken understøttes af danske og udenlandske sundhedsmyndigheder eller af internationale sundhedsorganisationer.


De fleste af de fremførte holdninger er grundigt og systematisk undersøgt, blandt andet af Styrelsen for Patientsikkerhed, og på den baggrund tilbagevist: https://stps.dk/da/nyheder/2020/opdateret-notat-om-omskaering/~/media/C08D154EE830415BBEA6EB17669979BC.ashx


For at forstå, hvor disse holdninger stammer fra, er det nødvendigt med lidt baggrund. Den ideologiske modstand mod drengeomskæring stammer fra USA, hvor den siden 1980’erne er kommet til udtryk som såkaldt intaktivisme (en sammentrækning af ordene intakt og aktivisme).


Intaktivismen er i USA kendt som en aggressiv og fanatisk, men i udbredelse og indflydelse marginal bevægelse. Som ideologi har intaktivismen flere ligheder med anti-vaxx og lignende fake-science ideologier: Dels fremføres holdninger og påstande med stor lidenskab og præsenteres som videnskab, men de understøttes ikke af den bedste videnskabelige evidens på området.


Dels konstrueres et verdensbillede omkring ideologien, som tager afsæt i amerikansk intaktivisme, og som samtidig løbende opdateres og tilpasses til lokale forhold. Man søger hele tiden efter nye argumenter, der kan understøtte og bestyrke egen virkelighedsopfattelse – i dette tilfælde at mandlig omskæring er ekstremt farligt og skadeligt.


Et eksempel på en konstruktion, der er tilpasset den aktuelle situation i Danmark er, at det nu hedder sig, at Styrelsen for Patientsikkerheds notat fra februar 2020 (se ovenfor) er et stykke politisk bestillingsarbejde, der er blevet til, fordi ”stærke kræfter” modarbejder ”sandheden” og det ”moralsk rigtige” standpunkt, at ikke-medicinsk drengeomskæring bør forbydes.


Intaktivismen er eksporteret til flere lande, men intetsteds har bevægelsen vundet nær samme udbredelse som i Danmark. Dette skyldes i høj grad nogle ekstremt dedikerede enkeltpersoners indsats for sagen i Danmark.


Desuden kan man pege på mekanismer i det danske samfund, som gør det muligt for fake-science fortællinger af få indflydelse på befolkning og medier. For eksempel er der i Danmark en høj grad af tillid og gennemsigtighed i samfundet, også på det politiske niveau, og mange beslutningsprocesser bygger netop på dialog og inddragelse. Men ligesom vi så med anti-vaxx-bevægelsen, kan en tillidsfuld og inkluderende dialog desværre også udnyttes til uhindret at udbrede usandheder. Det er det, vi mener, der skete i programmet ”Sygt nok” den 18. september 2020.

I programmet udtaler følgende sig om forhud og mandlig omskæring:
• Jørgen Hoppe, speciallæge i almen medicin og forsker i forhud og omskæring.
• Morten Frisch, leder af Projekt Sexus og overlæge og epidemiolog ved Statens Serum Institut.
• Jørn Madsen, evolutionsbiolog og oversætter af Arternes Oprindelse.


Kommentarer til valg af kilder i udsendelsen:
Vi er ikke bekendt med, at Jørgen Hoppe har publiceret videnskabelige studier om mandlig omskæring. Vi er bekendt med, at Jørgen Hoppes holdning til drengeomskæring har resulteret i, at han har skrevet et høringssvar til Sundhedsstyrelsen, hvor han fremfører uunderbyggede påstande vedrørende de skadelige konsekvenser af drengeomskæring, herunder at drengeomskæring skulle resultere i et voldsomt smertetraume, der angiveligt skulle skade tilknytningen til moderen og dermed skade tilliden til andre mennesker. https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17406


Som det fremgår af høringssvaret, benytter Jørgen Hoppe ingen videnskabelige referencer til at understøtte denne og andre påstande. Det er ikke så mærkeligt, da der ikke foreligger en sådan videnskabelig dokumentation.


I en artikel i tidskriftet Bias (18. januar 2018) gentager Jørgen Hoppe til citat sine udokumenterede spekulationer om, at omskæring af et drengebarn vil skade drengens forhold til moderen, som igen skulle give vanskeligheder ved amning.
Læseren af artiklen i Bias får nemt det indtryk, at Jørgen Hoppes udsagn om, at drengeomskæring skulle resultere i ”traumet i underbevidstheden”, og at det kan skade forholdet til moderen, tager afsæt i videnskabelig dokumentation. Som nævnt er dette ikke tilfældet. Læseren udsættes dermed for misinformation, der præsenteres som sundhedsfagligt begrundet.


Det er naturligvis helt legitimt, at Jørgen Hoppe er fortaler for et forbud mod drengeomskæring. Men det er uacceptabelt, at man som læge og sundhedsprofessionel benytter udokumenterede personlige spekulationer, der fremstilles som videnskab, for at styrke sin egen agenda og argumentation.


En anden medvirkende i programmet er overlæge Morten Frisch. Frisch er medstiller af et borgerforslag, hvor idet foreslås, at forældre der lader deres drengebørn omskære, skal idømmes fængsel i op til 6 år.


Til orientering har Morten Frisch i tidens løb fremført en række påstande om konsekvenser af drengeomskæring, herunder at omskæring skulle resultere i seksuelle funktionsproblemer, en høj forekomst af urinrørsåbningsforsnævring, at omskæring kan resultere i autisme, og at risiko for komplikationer skulle være højere ved omskæring af helt små drengebørn end sammenlignet med omskæring senere i livet.


Samtlige af disse påstande er i detaljer undersøgt og vurderet af Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), som i februar 2020 udkom med en 122 sider systematisk gennemgang af en række aspekter vedrørende ikke-medicinsk drengeomskæring. STPS konkluderer, at den bedste forskning på området ikke understøtter disse påstande. Der er tale om opspind fra Morten Frischs side.
https://stps.dk/da/udgivelser/2020/ikke-terapeutisk-omskaering-af-drenge/~/media/C08D154EE830415BBEA6EB17669979BC.ashx


Som en DR-relateret kuriositet kan nævnes, at DR Detektor tidligere har undersøgt en påstand fremført af Morten Frisch, hvor Frisch påstår, at forskning viser, at der skulle være en høj dødelighed forbundet med drengeomskæring. Detektor konkluderede, at den artikel, som Morten Frisch benyttede til at underbygge påstanden, var en ikke-videnskabelig artikel forfattet af en amerikansk modstander af drengeomskæring. Den pågældende forfatter har ingen videnskabelig baggrund og ernærer sig som producent af køleskabsmagneter. Kilde:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/doedstal-omskaarne-drenge-kan-ikke-bruges


Kommentarer med tidsangivelser til påstande, der fremføres i udsendelse ”Sygt nok”:


01.15
Her bliver Jørgen Hoppe og Morten Frisch præsenteret som “førende forskere” på området.

Kommentar:
Som nævnt ovenfor er vi ikke bekendt med, at Jørgen Hoppe har publiceret videnskabelige artikler på området. Morten Frisch har publiceret tre studier, der gør brug af epidemiologiske metoder. Disse tre studier har Morten Frisch vedholdende benyttet i sin kampagne for et forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring.


Med afsæt i de tre studier konkluderer Morten Frisch: 1) At omskæring resulterer i seksuelle funktionsproblemer; 2) At omskæring kan føre til autisme; og 3) At omskæring angiveligt fører til en høj forekomst af forsnævring af urinrørsåbningen.


Disse påstande er undersøgt og vurderet af STPS (se link ovenfor, s. 33, 34 og 35). STPS finder som nævnt, at de tre påstande ikke understøttes af den bedste viden og evidens på området.


02.07
Morten Frisch og Jørgen Hoppe bliver kaldt “eksperter”

Kommentar:
Se ovenfor.

17.58
Jørgen Hoppe omtaler her forhudsforsnævring som årsag til medicinsk omskæring.

Kommentar:
Det er ikke korrekt. Det er velkendt, at både forhudsbetændelse og lichen sclerosus (Balanitis Xerotica Obliterans; BXO) er hyppige følgesygdomme til forhudsforsnævring og dermed årsager til medicinsk omskæring. Et studie fra Rigshospitalet (Sneppen & Thorup, 2016), viser, at henholdsvis 17% og 25% af de medicinsk omskårne led af henholdsvis forhudsbetændelse og BXO. Disse sygdomme er yderst velkendte (se fx https://www.lichensclerosus.dk/bxo.html).

Naturligvis er både Jørgen Hoppe og Morten Frisch bekendt med disse årsager til omskæring. men undlader at nævne dem. Der er en strategisk årsag til, at disse sygdomme ikke nævnes (se nedenfor; kommentar til 55.15).

19.10
Jørgen Hoppe beretter, at den omskårne penis trækker fugtighed ud af skeden på den kvindelige partner, og derfor har omskårne mænd behov for glidecreme, når de har sex med en kvinde, da den omskårne penis ikke kan bevare fugtigheden i skeden.

Kommentar:
Dette er fri fantasi. Der findes ikke et eneste studie, som viser, at omskårne mænd har et højere forbrug af glidecreme end ikke-omskårne mænd. Det er korrekt, at der sælges mere glidecreme i USA sammenlignet med andre lande, men denne observation kan muligvis skyldes kulturelle mønstre og kan ikke anvendes til at konkludere, at omskårne mænd har behov for glidecreme. Der er tale om en klassisk intaktivistisk myte, som bidrager til at sygeliggøre omskårne mænd.

19.55
Jørgen Hoppe udtaler, at det er ubehageligt, når bruseren strejfer glans i brusebadet.

Kommentar:
Dette må igen betegnes som fri fantasi og opspind, der anvendes til at sygeliggøre omskårne mænd og påpege påståede negative konsekvenser ved omskæring, som ikke er dokumentereret af videnskabelig litteratur.

20.43
Morten Frisch udtaler, at forhuden beskytter urinvejsåbningen. Uden forhud vil man ofte få læderinger af urinvejsåbningen, da kar bliver ødelagt, og dette fører til en markant øget forekomst af forsnævring af urinrørsåbningen.

Kommentar:
Som tidligere nævnt har STPS med afsæt i bedste viden på området og tal fra Landspatientregistret i detaljer undersøgt denne påstand. STPS konkluderer, at der er tale om en yderst sjælden sygdom. Se notatet fra STPS s. 34. Se yderligere kommentarer ved 21.15.

21.15
Morten Frisch udtaler, at risikoen for forsnævring af urinrørsåbningen er 20-25 gange højere risiko blandt tidligt omskårne end sammenlignet med ikke-omskårne mænd.

Kommentar:
Det er korrekt, at Morten Frisch som nævnt ovenfor har udført et registerbasereret studie med fokus på en sammenhæng mellem omskæring og forsnævringer. Her finder han, at der er en øget relativ risiko for forsnævring i den størrelsesorden, som Morten Frisch nævner.


Hvad Morten Frisch helt bevidst ikke nævner er, at han i samme studie blandt 3375 omskårne drengebørn, som blev fulgt over flere år, kun fandt seks drenge (6!) med den nævnte type forsnævring. Den absolutte risiko for forsnævringer er dermed 0.18% (6/3375).

Andre danske studier viser en lignende meget lav forekomst af forsnævringer (Thorup et al., 2013) eller en forekomst på nul (Sørensen & Sørensen, 1988). STPS er kommet frem til samme konklusion (se s. 34).


Morten Frischs form for fremstilling af risici, som tydeligvis er drevet af en politisk agenda, kaldes ”relativ risk bias” og er velbeskrevet i den forskning, som har fokus på fake-health science. Her benytter man den relative risiko til at give et overdrevent indtryk af konsekvenser af en given eksponering, i dette tilfælde omskæring vs. ikke-omskæring. Men man undlader bevidst at formidle information om den absolutte risiko for udfaldet – her en risiko for forsnævring af urinrørsåbningen på ca. 0.18%.

22.00
Morten Frisch udtaler, at forhuden beskytter mod infektioner i urinrøret.

Kommentar:
Vi har ingen idé om, hvor dette stammer fra. Der er os bekendt ikke et eneste studie, som kan understøtte denne påstand. Derimod er der en række studier, som viser, at der muligvis er en beskyttende effekt af omskæring på en række forskellige urinvejsinfektioner. Disse effekter er dog næppe af klinisk relevans i højindkomstlande.

27.40
Jørgen Hoppe udtaler, at man omskærer sjældnere og sjældnere af medicinske årsager.

Kommentar:
Jørgen Hoppe og Morten Frisch nævner ikke, at der årligt omskæres ca. 4000 drenge og voksne mænd af medicinske årsager i Danmark. Vi er desuden ikke bekendt med, at dette tal skulle være faldende.

29.30
Morten Frisch nævner, man omskærer alt for ofte baseret på diagnosen phimosis (forhudsforsnævring).

Kommentar:
Igen undlader Morten Frisch at nævne, at der forekommer flere følgesygdomme til forhudsforsnævring (se fx den hyppigt forekommende bindevævssygdom BXO nævnt ovenfor), hvor der i mange tilfælde kun er én behandling, som reelt har effekt, nemlig omskæring. Se desuden kommentar til 55.15 nedenfor med forklaring på, hvorfor Morten Frisch undlader at nævne disse to hyppigt forekommende penis-/forhuds-sygdomme.


34.30
Jørn Madsen nævner, at man får forhornet hud på penishovedet, at følsomheden falder på glans, og at forhornet hud dannes på glans. Jørgen Hoppe bekræfter, at glans forhornes og følsomheden falder.


Dette er ren ammestuesnak, som hyppigt benyttes af fortalerne for et forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring. På grund af disse fortællinger har man i detaljerede laboratoriebaseret forskning netop undersøgt dette. Der er absolut intet belæg for disse påstande (Bossio et al., 2016; Szabo & Short, 2000).


36.10
Morten Frisch nævner, at to forskergrupper i laboratorieundersøgelser har vist, at der flere steder på penis er forskelle i følsomhed mellem omskårne og ikke-omskårne, samt at følsomhed for temperatur og let tryk er størst på forhuden. Hermed tillægger Morten Frisch forhuden en stor følsomhedsmæssig betydning.

Kommentar:
Det er korrekt, at der foreligger 5-6 såkaldte objektive studier. I disse studier måler man følsomhed ved stimuli baseret på tryk på penis med pinde etc. Men Morten Frisch undlader bevidst at nævne, at det kun er i to af disse studier, at man reelt finder en forskel mellem omskårne og ikke-omskårne.


Det ene studie (Sorrells et al., 2007) er i øvrigt finansieret, udført, sammenskrevet og publiceret af amerikanske intaktivister og er designet på en sådan måde, at det er umuligt ikke at opnå de nævnte resultater.


Hvad Morten Frisch ikke nævner i den forbindelse er, at der er udført ca. 40 studier med fokus på, hvordan omskårne og ikke omskårne mænd oplever sex og seksuelle funktionsevner. To af disse studier er ovenikøbet meget store randomiserede kliniske trials (lodtrækningsstudier) (Kigozi et al., 2008; Krieger et al., 2008). Der er desuden udført flere systematisk reviews af disse undersøgelser, som alle viser det samme: Der er ingen sammenhæng mellem omskæring og oplevede seksuelle funktionsevner, herunder følsomhed. Se STPS s. 33.

44.05
Maja Thiele udtaler, at man ikke laver randomiserede (lodtræknings) forsøg. Morten Frisch bekræfter dette og siger, at det er ”et kæmpe problem”.

Kommentar:
Dette er atter en bevidst udeladelse fra Morten Frischs side. Som tidligere nævnt er der i forbindelse med store kliniske randomiserede studier i Afrika af sammenhængen mellem omskæring og HIV udført meget detaljerede studier vedrørende effekt af omskæring på seksuelle funktioner/seksuelle funktionsproblemer (Kigozi et al., 2008; Krieger et al., 2008).

48.25
Morten Frisch udtaler, at det er vigtigt at holde de medicinske omskæringer uden af den danske debat om ikke-medicinsk omskæring. Desuden udtaler Morten Frisch, at man omskærer medicinsk på grund af stramhed (forhudsforsnævring) eller af kosmetiske grunde.

Kommentar:
Det er interessant at bemærke, at Morten Frisch netop ikke selv skelner mellem medicinske og ikke-medicinske omskæringer i sit studie fra 2011 (se kommentar ved 55.15).


For tredje gang i udsendelsen undlader Morten Frisch at nævne bindevævssygdommen BXO og forhudsbetændelse. Se ovenfor (17.58) og forklaring nedenfor på (55.15), hvorfor Morten Frisch af strategiske årsager undlader at nævne disse sygdomme.

Fra 49.00
Morten Frisch udtaler, at der en beskyttende effekt af omskæring, når det handler om HIV-infektioner i HIV-højrisikoområder. Morten Frisch understreger, at effekten kun er dokumenteret, når man omskæres som voksen (fra 15 år og opefter). Morten Frisch udtaler ved 50.15, at der “ikke er for 2 øre videnskabelig evidens for i forhold til HIV-forebyggelse” (når vedkommende omskæres som dreng).


Kommentar:
På trods af at Morten Frisch gennem mange år vedholdende har formidlet påstanden om, at omskårne ikke har en nedsat risiko for HIV sammenlignet med ikke-omskårne i HIV-højrisikoområder, vælger han her at erkende, at der reelt er en sådan beskyttende effekt af omskæring.


Det er korrekt, at der ikke foreligger kliniske randomiserede trials (lodtrækningsstudier), hvor man følger tidligt omskårne drenge og undersøger effekt på HIV-infektion. Men i udsendelsen nævner Morten Frisch ingen mulig årsag til, hvorfor der skulle være en forskel i HIV-forebyggende effekt af omskæring, når man sammenligner omskæring af drenge og voksne mænd, men holder blot fast i den nævnte påstand.

Der er i forskningen beskrevet flere mekanismer, som kan forklare, hvorfor fjernelse af forhuden resulterer i nedsat risiko for HIV hos omskårne mænd (tilstedeværelsen af langerhans celler i forhuden; og risikoen for meget små ridser i forhuden; ”microtear”).

Man undres over, hvorfor Morten Frisch slet ikke nævner disse mekanismer, når programmet netop handler om forhuden. Men det er der en forklaring på: Ingen af disse forklaringer på en mekanisme, der beskytter mod HIV blandt omskårne, taber deres validitet, hvis forhuden fjernes hos en dreng, i forhold til hvis der er tale om en voksen mand, som omskæres.

Derudover vil enhver med basal indsigt i epidemiologi vide, at det ville være både uetisk og forskningsmæssigt ekstremt vanskeligt, hvis ikke umuligt, at lade eksempelvis tre måneder gamle drenge omskære for derefter at følge dem over for eksempel 20-30 år, indtil de er blevet seksuelt aktive, for at vurdere hvorvidt de vil få en lavere risiko for HIV sammenlignet med en uomskåret kontrolgruppe, der følges i samme periode.

53.35
Morten Frisch udtaler, at der er meget begrænset litteratur vedrørende de seksuelle langtidskonsekvenser af tidlig drengeomskæring. Morten Frisch udtaler, at ”fortalere for drengeomskæring” ynder at henvise til såkaldte metaanalyser eller review-artikler. Kun 5-6 af 40 artikler inkluderer data fra tidlig drengeomskæring. Morten Frisch mener altså, at det er mere skadeligt for seksuelle funktionsevner, hvis man omskæres i en tidlig alder end sammenlignet med omskæring i en sen alder.

Kommentar:
Denne kritik (hypotese) fra Morten Frisch af de tidligere nævnte systematisk reviews, som alle konkluderer, at der ikke er nogen sammenhæng mellem omskæring og oplevede seksuelle funktionsproblemer, er kun relevant, hvis der foreligger observationer, som tyder på, at det er mere skadeligt for de seksuelle funktionsevner at blive omskåret tidligt end sent i livet.

Morten Frisch har tidligere fået samme spørgsmål, hvilket han har besvaret med referencer til studier, der enten slet ikke har fokus på området eller viser det stik modsatte: At det er mere skadeligt for seksuelle funktionsevner at blive omskåret sent. For detaljer vedrørende Morten Frischs manipulerende brug af referencer og argumentation, se: https://circuminfo.dk/2020/05/14/kommentar-til-debatindlaeg-af-en-gruppe-laeger-om-drengeomskaering-i-politiken-15-marts-2020/

54.53.
Morten Frisch udtaler, at der er studier, som viser negative konsekvenser af tidlig omskæring.


55.15.
Morten Frisch refererer til sin egen tværsnitsundersøgelse fra 2011 (Frisch et al., 2011). Herefter udtaler Morten Frisch, at mænd der bliver omskåret i drengealderen, har en øget forekomst af orgasmeproblemer.

Kommentar til ovenstående to tidspunkter:
1) Der er intet i Morten Frischs studie fra 2011, som viser, at tidlig omskæring resulterer i større risiko for orgasmeproblemer end sen omskæring. At påstå det er rent opspind.


2) Den omtalte tværsnitsundersøgelse fra 2011 er spydspidsen i Morten Frischs kampagne imod drengeomskæring. Her konkluderer Morten Frisch, at mandlig omskæring øger risikoen for seksuelle problemer uden at forholde sig til, om der er tale om medicinsk eller ikke-medicinsk omskæring.

I sit kampagnemateriale udlægger Morten Frisch resultaterne af studiet sådan, at denne konklusion også gælder for ikke-medicinske omskæringer, på trods af at 73% af de omskårne mænd, der indgår i studiet, må formodes at være omskåret af medicinske årsager, idet de angiver deres religiøse tilhørsforhold som lutheransk protestant. Ud af 125 omskårne mænd angiver 5 at være muslimer og 2 at være jøder. Det må derfor formodes, at langt størstedelen, om ikke alle de øvrige, havde en penissygdom inden omskæring.

De sygdomme, som behandles med medicinsk indikeret omskæring, er velkendte kausale årsager til seksuelle problemer. Derfor vurderes den omtalte publikation i et systematisk litteraturstudie publiceret i Danish Medical Journal til at have begrænset videnskabelig relevans i forhold til belysning af sammenhængen mellem ikke-medicinsk mandlig omskæring og seksuelle funktionsproblemer (Shabanzadeh et al., 2016). Dette systematiske review og tilhørende konklusion prioriteres højt af STPS (se s. 33, 3.4.1).


De hyppigste årsager til medicinsk omskæring er phimosis (forhudsforsnævring), der som nævnt ovenfor ifølge et studie fra Rigshospitalet i op til 25% og 17% af tilfældene ledsages af henholdsvis balanitis xerotica obliterans (BXO) og balanoposthitits (Sneppen og Thorup, 2016). BXO resulterer i bindevævsdannelse på glans penis, som efterlader en uelastisk hud med arvæv. Det er velkendt, at phimosis, BXO og balanoposthitits resulterer i seksuelle funktionsproblemer senere i livet (se fx Kantere et al., 2014; Thorvaldsen og Meyhoff, 2005). For eksempel viser det svenske studie af Kantere et al., at 56% af alle mænd med BXO rapporterer, at de har seksuelle problemer:
https://www.medicaljournals.se/acta/content/abstract/10.2340/00015555-1797


Det ville derfor være meget mærkeligt, hvis de omskårne mænd i Morten Frischs studie fra 2011 ikke havde en øget risiko for seksuelle funktionsproblemer. Det er i øvrigt helt basalt inden for epidemiologien, at man ekskluderer personer, som af andre årsager end de relevante er disponeret for den sygdom, som man ønsker at undersøge.

De veldokumenterede effekter af BXO og forhudsbetændelse på seksuelle funktionsproblemer er et problem for Morten Frisch, da denne evidens netop viser, at årsagen til resultaterne i hans studie fra 2011 skyldes penisproblemer før omskæring, og dermed ikke er et resultat af omskæringen. Dette er den åbenlyse grund til, at Morten Frisch ikke vil nævne disse penis- og forhudssygdomme, da denne formidling af veldokumenteret viden vil svække brugen af hans eget studie fra 2011 i hans kampagnemateriale for et forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring.

Kommentar til debatindlæg af en gruppe læger om drengeomskæring i Politiken 15. marts 2020

15. marts 2020 kunne man i Politiken læse et debatindlæg (se dette nedenfor) med lægerne Kasper Linde Ankjærgaard, Morten Frisch (Statens Serum Institut og Aalborg Universitet) og Joachim Hoffmann-Petersen (formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, DASAIM) som hovedforfattere samt 333 andre læger som medunderskrivere.

Lægernes debatindlæg sætter spørgsmålstegn ved lødigheden af Styrelsen for Patientsikkerheds notat af 21. februar 2020 om ikke-medicinsk drengeomskæring og er desuden svar på et debatindlæg (se nederst på denne side) i Politiken 29. februar 2020, hvor dette notat omtales.

Lægernes debatindlæg indeholder en række fejlagtige påstande. Resultaterne i én videnskabelige artikel udlægges som det stik modsatte af det, der faktisk står i artiklen. To andre videnskabelige artikler tages i debatindlægget til indtægt for resultater, der ikke er belæg for. Desuden fremhæves en rapport, selvom det tydeligt fremgår, at den ikke er relevant.

Vi vil gerne understrege, at det naturligvis står enhver frit for ikke at bryde sig om drengeomskæring og at gå ind for forbud og den deraf følgende kriminalisering. Men det er selvfølgelig ikke i orden at give en fordrejet fremstilling af den videnskabelige litteratur om emnet eller selv at opfinde evidens eller fortolkninger med henblik på at understøtte ens egen holdning og politiske agenda.

Uanset personlige holdninger til drengeomskæring er det dybt tankevækkende, at over 300 danske læger har valgt at skrive under på en så fejlbehæftet og tendentiøs fremstilling.

Links til centrale punkter i teksten nedenfor:
– Her udlægges konklusionen i en videnskabelig artikel som det stik modsatte af den faktiske konklusion
Her benyttes to andre artikler til at understøtte påstande, der ikke er belæg for i de to artikler
– Her fremføres misinformation om antallet af meatusstenoser i Danmark i modstrid med fremlagte tal fra Landspatientregistret
– Her bruges en rapport fra PEPFAR/Center for Disease Control and Prevention (CDC) trods klar afvisning af relevans fra den ansvarlige leder i CDC
– Hele det omtalte debatindlæg fra 336 læger, incl. referencer og liste over underskrivere
– Debatindlæg i Politiken fra 29. februar 2020, som ovennævnte debatindlæg søger at besvare

I debatindlægget retter de tre læger (og de 333 medunderskrivende læger) en kritik mod det omtalte notat fra Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS). Hovedpunkterne i kritikken er, at STPS tager fejl, når styrelsen med afsæt i flere systematiske gennemgange af den bedste videnskab på området konkluderer følgende:

  1. Der er ikke evidens for, at ikke-medicinsk drengeomskæring skulle resultere i oplevelse af seksuelle funktionsproblemer
  2. Der er ikke en høj forekomst af urinrørsåbningsforsnævring blandt omskårne drenge/mænd i Danmark
  3. Der er intet belæg for, at risikoen for komplikationer ved drengeomskæring er størst blandt spæde drenge og falder med stigende alder.

Forfatterne til debatindlægget mener, at ovenstående tre konklusioner ikke passer, og at det ligefrem skulle forholde sig omvendt. Men hvad er det for en argumentation, lægerne anvender?

Ad 1)

Når man skal vurdere bedste evidens på et givent område, et det en videnskabeligt anerkendt tilgang, at man – fremfor at udvælge enkelte studier – gør brug af systematiske litteraturundersøgelser. Disse systematiske litteraturundersøgelser, som analyserer resultaterne af eksisterende sundhedsvidenskabelige studier, er det stærkeste sundhedsvidenskabelige værktøj til at påvise mulige årsagssammenhænge eller mangel på samme.

Der foreligger flere systematiske undersøgelser, som har undersøgt sammenhæng mellem drengeomskæring og seksuelle funktionsproblemer. Samtlige disse undersøgelser, som er publicerede i videnskabelige tidsskrifter, kommer frem til samme konklusion: Der er ikke en sådan sammenhæng.

STPS refererer i notatet til et af disse studier, som er udført af danske forskere. Publikationen er blevet bedømt som korrekt udført og valid af den samlede videnskabelige redaktion på Ugeskrift for Læger.

Forfatterne af debatindlægget mener dog ikke, at dette systematiske litteraturstudie kan bruges, da størstedelen af studierne, som indgår i undersøgelsen, omfatter personer, der er omskåret som voksne.

Som støtte for dette synspunkt refererer forfatterne til tre studier (Bronselaer et al., 2013; Frisch et al., 2011; Mao et al., 2008), som påstås at vise, at der er flere komplikationer ved tidlig drengeomskæring end sen omskæring. Men understøtter disse tre studier overhovedet den argumentation?


Bronselaer et al. (2013). Denne artikel viser ifølge forfatterne til debatindlægget i Politiken, at der ses flere seksuelle problemer efter drengeomskæring i spædbarnstiden sammenlignet med omskæring som voksen mand.

Men i artiklen konkluderes, at det forholder sig stik modsat, se side 225 (2. spalte, 2. afsnit): Compared with previous studies where no effects between childhood and adult circumcision were found, in the present study, men circumcised after puberty reported less sexual pleasure at the dorsal side of the glans penis and more discomfort and pain at the penile shaft.

Konklusionen er således, at der er mindre følsomhed og ”mindre seksuel nydelse ved berøring” blandt sent omskårne sammenlignet med tidligt omskårne. Altså det stik modsatte af det, som forfatterne i debatindlægget skriver.

Frisch et al. (2011). For det første er der i det danske studie af Frisch et al. (2011) slet ikke lavet en analyse, som viser, at tidligt omskårne skulle have flere seksuelle problemer end sent omskårne. For det andet skelnes der i studiet ikke mellem mænd, som er omskåret på grund af penissygdom før omskæring og ikke-medicinske omskæringer. Sidstnævnte praktiseres i Danmark næsten udelukkende blandt jøder og muslimer.

I studiet var der ud af 125 omskårne mænd kun hhv. 2 og 5 personer, der identificerede sig som henholdsvis jøde og muslim. Man må derfor formode, at langt hovedparten blev omskåret som voksne af medicinske årsager og derfor havde en penissygdom før omskæring. Det er veldokumenteret, at årsager til medicinsk omskæring også kan være underliggende årsager til seksuelle problemer senere i livet.

Af ovennævnte to årsager kan dette studie ikke anvendes til at sige noget om, hvorvidt der blandt ikke-medicinsk omskårne skulle være en højere forekomst af seksuelle problemer hos tidligt omskårne sammenlignet med dem, som er omskåret senere i livet, således som man anfører i debatindlægget i Politiken.

Mao et al. (2008). Studiet af Mao et al. (2008) er udført blandt australske mænd, der identificerer sig som homoseksuelle.

Det skal først og fremmest understreges, at resultaterne af dette studie viser, at omskårne mænd ikke har større risiko for seksuelle problemer end ikke-omskårne. I artiklen kan man læse følgende: ”After adjusting for age and ethnicity, we found no differences between circumcised and uncircumcised men in any insertive or receptive anal intercourse, difficulty using condoms, or sexual difficulties (e.g., loss of libido).”

Når man i studiet blandt de omskårne mænd sammenligner sent omskårne og tidligt omskårne (spædbarn), finder man, at de sent omskårne har større risiko for rejsningsbesvær (51,9% vs. 47,9%), samt at sent omskårne har lavere risiko for tidlig sædafgang sammenlignet med tidligt omskårne (14,8% vs. 22,8%).

Det ser altså umiddelbart ud, som om der er flere problemer med tidlig sædafgang, hvis man omskæres tidligt end sent. Men blandt tidligt omskårne og ikke-omskårne kan man af tabellerne læse, at henholdsvis 22,8% og 19,9% har problemer med tidlig sædafgang. Hvis man sammenligner de to forekomster af tidlig sædafgang, finder man imidlertid, at der ikke er nogen statistisk signifikant forskel på de to grupper (p = 21.3%). Konklusionen er altså, at tidligt omskårne og ikke-omskårne har samme forekomst af for tidlig sædafgang.

Ad 2) 
Forfatterne til debatindlægget i Politiken mener, at STPS i det nye notat negligerer, at der er en høj forekomst af forsnævring af urinrørsåbningen blandt omskårne drenge og mænd. Ifølge forfatterne skulle 5-20% af de omskårne udvikle denne sygdom, der forårsager problemer med vandladning hos den omskårne. Men foreligger der evidens for denne påstand?

Det er korrekt, at man i enkelte studier har rapporteret denne høje forekomst. Men i flere af de studier, der refereres til, er det dels ikke beskrevet, hvordan deltagerne er rekrutteret (bl.a. fra et iransk hospital), dels mangler der kontrolgrupper i flere af studierne. Endelig vides det ikke, om der er tale om forsnævring, der reelt har forårsaget sygdom. Man har i flere af studierne målt åbningen af urinrøret med et millimetermål, men det fremgår ikke, hvorvidt de drenge, som har en lille urinrørsåbning, har problemer med vandladningen.

Årligt foretages der ifølge Sundhedsstyrelsen og STPS op til 2000 ikke-medicinske drengeomskæringer i Danmark. Hvis man skulle overføre den risiko på 5-20%, som forfatterne i debatindlægget i Politiken påstår, skulle man i Danmark hvert år se 100-400 drenge og mænd, der er omskåret af ikke-medicinske årsager, som er syge på grund af forsnævring af urinrørsåbningen. Disse sygdomstilfælde findes ikke.

I Danmark ses forsnævring af urinrørsåbningen sjældent, og der rapporteres kun få tilfælde hvert år. Ifølge Landspatientregisteret blev der i 2018 i alt registreret 1-4 tilfælde og 42 tilfælde af denne sygdom blandt drenge i henholdsvis aldersgruppen 0-2 år og 3-10 år. Bemærk, at nogle af disse kan tælle med flere gange, ”hvis personen har mere end én kontakt (til sundhedssystemet) og indgår i to forskellige aldersgrupper.”

Det er desuden vigtigt at understrege, at man blandt de registrerede tilfælde af forsnævring af urinrørsåbningen i Landspatientregistreret ikke ved, hvorvidt drengene var omskåret eller ej (se s. 34 og s. 109-112).

Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer på basis af disse tal fra Landspatientregistret, at der er tale om en meget lav forekomst af denne sygdom, som under alle omstændigheder ligger langt fra påstanden om en forekomst på 5-20%, som forfatterne fremfører i debatindlægget.

Det må undre, at man i debatindlægget ikke bruger de gode danske undersøgelser af forsnævring af urinrørsåbning, der findes, men vælger at henvise til usikre vurderinger, som bl.a. stammer fra Iran, hvor mange drenge omskæres ved køkkenbordsomskæringer, der udføres af traditionelle omskærere.

I Danmark har man i et studie på Rigshospitalet fulgt ikke-medicinsk omskårne drenge over en periode på 8-11 år. Her udviklede 0,6% af drengene en forsnævring efter omskæring (Thorup et al., 2013).

Morten Frisch har endda selv publiceret en registerbaseret undersøgelse, hvor han har fulgt 3275 ikke-medicinske omskårne drenge over en ca. 20-årig periode. I alt udviklede 6 drenge en forsnævring af urinrørsåbningen (0,18%). Selvom dette tal ligger på niveau med resultaterne af studiet fra Rigshospitalet, og STPS i øvrigt gør brug af denne forekomst på 0,18%, mener Morten Frisch af ukendte årsager ikke, at hans egen observation på 0,18% kan bruges i denne sammenhæng.

Morten Frisch vælger konsekvent at henvise til den relative risiko  for forsnævring blandt omskårne vs. ikke-omskårne. Den absolutte risiko på 0,18% ifølge Morten Frischs eget studie har Morten Frisch så vidt vides aldrig selv nævnt.

I et andet dansk studie fra 1988 fandt man slet ingen tilfælde af forsnævring af urinrørsåbningen blandt 48 medicinsk omskårne drenge med en gennemsnitsalder på 6,5 år.

Forfatterne til debatindlægget gør altså hverken brug af de relevante danske undersøgelser, som belyser forekomsten af denne sygdom, eller den let tilgængelige og bredt publicerede statistik fra Landspatientregisteret.


Ad 3) 
Med det formål yderligere at argumentere for, at der er flere komplikationer relateret til omskæring af helt små drenge sammenlignet med omskæring af ældre drenge, refererer forfatterne i debatindlægget til en rapport fra den statslige amerikanske organisation The U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). PEPFAR arbejder globalt på at forebygge og behandle HIV/AIDS.

Da der er god evidens for, at mandlig omskæring reducerer risikoen for HIV, har PEPFAR og den amerikanske regering støttet omskæringsprogrammer i 14 afrikanske lande som del af et større HIV-forebyggelsesprogram. En del af PEPFARs arbejde, herunder indsamling af data vedrørende HIV-forebyggelsesprogrammerne, er knyttet til Center for Disease Control and Prevention (CDC), som svarer til Statens Serum Institut i Danmark.

Der foreligger to versioner af den relevante rapport fra PEPFAR:

  1. En version, der dateret 25. november 2019, som bærer et ”draft”-stempel.
  2. En version, som muligvis er fra august 2019, og som ikke bærer et ”draft”-stempel.

Hvad siger den ansvarlige leder fra CDC til, at man generaliserer tal fra PEPFARs rapport til omskæringer i Danmark?

I en mail fra 5. februar 2020 har lederen af forebyggelsesprogrammet sendt følgende kommentar:

“… I would say that under no circumstance should the information from the PEPFAR-supported program be used to make decisions about the safety of infant circumcision in Denmark. The statement in the COP guidance is absolutely only relevant to PEPFAR-supported programs and not intended to be taken out of context. … the context of PEPFAR-supported programs is not comparable to high resource settings. Hence, I caution against the use of any of that data to make a case against infant circumcision in Denmark.”

Den ansvarlige leder af CDC tilkendegiver altså, at PEPFARs rapport hverken kan eller bør bruges i en dansk kontekst.

Men hvad står der egentlig i PEPFAR-rapporten? I version a, som er den version forfatterne refererer til i debatindlægget, kan man i forhold til komplikationer læse følgende på side 171:

Age Considerations: Since VMMC is an elective procedure, safety is the primary consideration. Complications continue to be reported more commonly among those under age 15 at VMMC, especially in infants. In an analysis of Notifiable Adverse Events reported through the PEPFAR system, 100% of glans injuries and 90% of fistulas were reported in the 10-14 age range.53 The ratio of related NAEs to circumcisions performed is five times higher in EIMC (15.3 per 100,000) than in MC of young adolescents (10-14 years) (2.9/100,000), which in turn is about double the ratio in 15+ year-olds (1.6/100,000). On further review of the data, 90% of glans injuries and 66% of fistulas occurred in those 12 years old or under at the time of VMMC. While measures to prevent the use of the forceps-guided technique in those with immature anatomy have reduced the rate of glans injuries, they continue to occur in young clients.

53 Age-Specific Risk of Notifiable Adverse Events During Voluntary Medical Male Circumcision — Africa, January 2015 – June 2018, Jonas Z. Hines, Stephanie M. Davis, Heather Watts, Caroline Cooney, Anne G. Thomas, Todd J. Lucas, Valerian Kiggundu, Carlos Toledo, ICASA 2019

Det er ikke klart for os, hvordan man definerer ”Notifiable Adverse Events” (NAE) i ovenstående tilkendegivelse fra PEPFAR. Derfor er det svært at vurdere, hvorvidt disse komplikationer kan sammenlignes med de komplikationer, som der er rapporteret fra fx Thorup et al., (2013; Rigshospitalet; ikke-medicinske omskæringer).

Ifølge ovenstående citat fra PEPFAR-rapporten er der ca. 5 gange højere risiko for NAE blandt spæde drenge sammenlignet med aldersgruppen 10-14 år. Det er i den sammenhæng essentielt at bemærke, at den absolutte risiko for NAE i de to aldersgrupper er henholdsvis 15,3 tilfælde pr. 100.000 omskæringer (spædbørn) og 2,9 tilfælde pr. 100.000 omskæringer (10-14 år). Den absolutte risiko for NAE i de to aldersgrupper er således ét tilfælde pr. 6536 omskæringer (spædbørn) og ét tilfælde per 34.482 omskæringer (10-14 år). Den absolutte risiko for en NAE blandt drengebørn, der omskæres som spæde, er således 0,015%.

Hvis man skulle generalisere denne risiko til en dansk kontekst, ville det betyde, at man skulle omskære ca. 6536 spæde drengebørn, før man ville observere et enkelt tilfælde af NAE.

  • Hvis man som eksempel formoder, at samtlige af ikke-medicinske drengeomskæringer i Danmark udføres på helt spæde drengebørn (hvilket ikke er tilfældet), ville man observere ét tilfælde af NAE i Danmark hvert 3.-6. år.
  • Da mange drenge i de dansk-muslimske miljøer først omskæres, når de er blevet over 2-3 år, ville man formodentlig i virkeligheden i Danmark observere en NAE hvert 10.-20. år.

Kort sagt: Der vil i en dansk kontekst være tale om ekstremt sjældne skader af NAE-typen.

At man hos PEPFAR ikke længere kan acceptere en selv så lav absolut risiko for NAE blandt spædbørn som de ca. 0,015% vs. 0,0029% (i aldersgruppen 10-14 år) skyldes, at der er tale om spædbørn, at man i de 14 afrikanske lande, hvor PEPFAR arbejder, omskærer millioner af drenge og voksne mænd, og at PEPFAR har en meget lav tolerance i forhold til risiko for komplikationer.

Bemærk venligst – som før omtalt – at disse risiko-estimater fra PEPFAR (< 0,02%) ikke er på linje med den hyppighed af komplikationer, som er rapporteret fra fx Thorup et al. (2013). Her rapporterede man, at 5,1% af de ikke-medicinsk omskårne drenge fik komplikationer (heraf ingen alvorlige komplikationer) i observationsperioden. Da vi ikke ved, præcis hvordan PEPFAR definerer en NAE, kan vi ikke udtale os om, hvorvidt tal fra Danmark og PEPFAR er direkte sammenlignelige.

Derudover skal det bemærkes, at i de store PEPFAR-omskæringsprogrammer er det formodentligt primært sundhedspersonale med kortere uddannelser – ikke læger/kirurger, som det primært er tilfældet i Danmark – der udfører disse drengeomskæringer. Derudover bruges en omskæringsmetode, der kan benyttes af personale med kort træning, men som har en høj risiko for skader på helt små børn, hvis indgrebet ikke udføres korrekt. Man må derfor formode, at kvaliteten af omskæringer ikke kan sammenlignes med bedste praksis i fx Danmark.

Bemærk også, at oplysningerne vedrørende de nævnte komplikationer (NAE) ikke stammer fra en videnskabelig peer-reviewed artikel, men fra en konferencepræsentation (note 53 i PEPFAR-rapporten). Her er link til programmet for konferencen.

På side 51 i programmet for denne konference kan man finde resultaterne fra den præsentation, der henvises til i PEPFAR (version a) rapporten:

Results: Thirty-six GIs were reported from 2015–2018, all among patients <15 years (roughly 1 per 140,000 VMMCs). Most (64%) were partial or complete amputations. All amputations among adolescents occurred during FG method use. Of 19 attempted amputation repairs, 9 (47%) were within the recommended 6-hour timeframe; reattached tissue was viable in 4 (21%) in the short-term, with no information available on longer-term outcomes. In some cases, a lack of DS method training and being overworked contributed to FG method use.

Konklusionen er, at tallene fra PEPFAR/CDC er irrelevante i en dansk kontekst, og at de hverken kan eller bør bruges til at sige noget om risikoen for komplikationer ved henholdsvis tidlig og sen drengeomskæring.

At benytte resultater, der ifølge den statslige organisation, som er ansvarlig for data, ikke bør anvendes i den kontekst, hvor man forsøger at anvende dem, og som desuden ikke har nogen videnskabelig relevans, da de ikke er publiceret i et videnskabeligt, fagfællebedømt tidsskrift, må desværre betragtes som et forsøg på manipulation.

Derudover er debatindlægget, som det fremgår af ovenstående gennemgang, præget af det, der inden for forskning i promovering af fake-health-science kaldes for ”tweaking”. Det ses blandt andet, når man benytter udvalgte dele af en artikel til at bekræfte en bestemt påstand, men hvor en læsning af hele artiklen viser, at der ikke er grundlag for den angivne påstand. Denne type misinformation ses ofte benyttet blandt antivaxx’ere og lignende grupper.

Brug af en videnskabelig reference med henblik på at vise en sammenhæng, hvor en efterfølgende læsning af artiklen viser, at studiet slet ikke omhandler emnet (i dette tilfælde konsekvenser af tidlig hhv. sen omskæring) er et klassisk eksempel på det, der inden for forskning i fake-science-promovering kaldes for ”confirmation bias”.

Inden for samme felt betegner ”cherry picking” at man udvælger visse studier til at understøtte en given påstand og en særlig (politisk) agenda, men undlader at nævne de studier, som ikke bekræfter påstanden.

Kun at nævne relativ risiko for sygdom og undlade at nævne den i dette tilfælde særdeles lave absolutte risiko, betegnes ”relativ risiko-bias”.

Bemærk, at ovenstående gennemgang omhandler tre punkter blandt adskillige i debatindlægget i Politiken. En lignende fordrejet argumentation og tendentiøs fortolkning af bedste videnskabelige evidens præger desværre hele debatindlægget.

Man har i en årrække med alle midler, også ovenstående fake-science-metoder, søgt at underbygge påstanden om, at drengeomskæring generelt og tidlig drengeomskæring især er ekstremt farligt og skadeligt. Formålet er at fremme en politisk agenda om forbud og kriminalisering af ikke-medicinsk drengeomskæring.

Ikke-medicinsk drengeomskæring er et komplekst emne, og debatten om emnet kan vække stærke følelser, fordi mange eksistentielle emner er i spil, blandt andet religion, sex, sundhed og rettigheder, og ikke mindst det dyrebareste af alt i vores tid, nemlig børnene, som alle er enige om skal sikres den bedst mulige opvækst.

Så følelser og holdninger er der mange af, men det passer simpelthen ikke, når fortalere for et forbud påstår, at emnet er videnskabeligt omdiskuteret.

Samtlige nationale sundhedsmyndigheder og internationale sundhedsorganisationer er enige om, at korrekt udført drengeomskæring generelt er et lille og ukompliceret indgreb. Ingen seriøs forskning viser overhyppighed af seksuelle eller sundhedsmæssige problemer blandt ikke-medicinsk omskårne drenge og mænd, på enkelte punkter snarere tværtimod.

Det ville klæde fortalere for forbud og kriminalisering af ikke-medicinsk drengeomskæring at anerkende dette og betegne deres holdning som netop det: En holdning. Enhver har ret til sin holdning, men det er ikke legitimt at opfinde eller fordreje videnskabelig evidens i et forsøg på at konstruere et rationale for sin holdning.Debatindlæg i Politiken af en gruppe læger, 15. marts 2020. Debatindlægget (ikke en ”kronik”, som indlægget her præsenteres), incl. referencer og liste over underskrivere, kan læses i sin helhed herunder, kopieret 28. april 2020 fra Morten Frischs blog.

Kronik i Politiken, søndag den 15. marts 2020
14/03/2020
Drengeomskæring uden medicinsk nødvendighed må ophøre i et civiliseret samfund som det danske

af Kasper Linde Ankjærgaard (læge, ph.d.), Morten Frisch (overlæge, dr.med., ph.d., adj. professor), Joachim Hoffmann-Petersen (overlæge) samt 333 andre læger (se medunderskriverne nederst)

Et nyt notat fra Styrelsen for Patientsikkerhed legitimerer omskæring af raske drenge uden tilstrækkelig bedøvelse og med risiko for komplikationer og negative langtidskonsekvenser. Det mener 336 læger, der samtidig finder det oprørende og uacceptabelt, når omskæringsforsvarere sammenkæder modstand mod rituel omskæring med antisemitisme.

I en stort opsat artikel i Politiken d. 29.2 retter Abassi, Asghar, Herbener, Margolinsky og Skovsted – fem debattører, der i årevis har agiteret for at bevare retten til rituel drengeomskæring i Danmark – et hårdt angreb mod modstandere af omskæringsritualet. Uden blusel anklager de det store flertal af befolkningen, der ønsker at sikre drenge lovmæssig beskyttelse mod medicinsk unødvendig kønskirurgi på linje med piger, for at være motiveret af racisme og antisemitisme. Ja, de anklager sågar omskæringsmodstandere for at være “utryghedsskabende” og sprede “chikane” mod landets religiøse mindretal. Samtidig anklager de læger, der tager deres lægeløfte seriøst og påpeger, at videnskaben faktisk har beskrevet væsentlige problemer og komplikationer under og efter drengeomskæring, for at sprede “fake science” på lige fod med vaccineskeptikere.

Det er helt utilbørlige anklager!

For det første: 88 procent af danskerne ønsker en 18-årsmindstealder for medicinsk unødvendig omskæring[1]. Mener de fem skribenter i ramme alvor, at dette overvældende befolkningsflertal er racister og jødehadere, der er ude på at chikanere religiøse minoriteter mest muligt? Eller kunne det tænkes, at de knap ni ud af ti danskere snarere er motiveret af etiske og rettighedsmæssige hensyn og af et ønske om at beskytte drenge imod unødig kirurgi, smerte og risiko for komplikationer?

Beskyldningen om antisemitisme er simpelt hen absurd. Ja, som læger finder vi det fornærmende, at mistanken om antisemitisme overhovedet luftes. Må vi være fri!

Vi har aflagt et lægeløfte, hvori vi har svoret at behandle alle lige uanset deres køn, alder, husstandsindkomst, religion og etnicitet. Vores modstand mod rituel drengeomskæring tager alene afsæt i hensynet til drengene. Vi finder det uetisk at udføre unødvendig, smertefuld og risikabel kirurgi på mindreårige, der ikke selv kan afgive et samtykke. Og vi mener, det er kønsdiskriminerende, at drenges kønsorganer ikke nyder samme lovmæssige beskyttelse som pigers. Desuden må vi understrege, at unødig kirurgi på raske, umyndige personer er i strid med lægeløftets centrale budskab: “Først og fremmest, forvold ingen skade eller smerte”.

For det andet: Forfattergruppen underbygger deres anklage om “fake science” med henvisning til et nyt omskæringsnotat fra Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), der ifølge forfatterne bør mane enhver skepsis i jorden og få al videre diskussion til at forstumme. Gid det var så vel.

Ganske vist er det nye STPS-notat overfladisk betragtet både længere og mere detaljeret end Sundhedsstyrelsens tilsvarende notat fra 2013. Men efter minutiøs gennemlæsning må vi desværre konkludere, at STPS har malet et politisk opportunt skønmaleri af drengeomskæring på et misvisende og mangelfuldt grundlag, der er langt under faglig standard. STPS forsømmer helt at forholde sig til, at irreversibel kirurgi på umyndige raske personer er lægeligt uetisk og derfor i direkte strid med lægeløftet. Styrelsen legitimerer drengeomskæring uden tilstrækkelig bedøvelse, bagatelliserer operationens mulige komplikationer, og påstår endda, at denne uetiske operation kan foregå ”patientsikkert”.

STPS konkluderer uden skyggen af relevante studier til at underbygge påstanden, at drengeomskæring ikke ser ud til at have nogen konsekvenser for drengenes senere seksualfunktion. Ovenikøbet påstår STPS, at operationen er forbundet med en lavere komplikationsrisiko, når man omskærer nyfødte, end når operationen foretages på større drenge eller voksne mænd.

Dette skønmaleri er decideret misvisende. Som al anden kirurgi medfører omskæring – foruden den tilsigtede fjernelse af drengens følsomme og funktionelle forhud – risiko for blødning, beskadigelse af tilstødende væv (penishovedet) og infektion. På længere sigt kan omskæring blandt andet medføre arvævsdannelse, sammenvoksninger, cyster og – ikke mindst – forsnævring af urinrørsmundingen. Det er ganske vist sjældent, at komplikationerne bliver livstruende, og herhjemme er der endnu ikke – som i f.eks. Norge og Sverige – registreret dødsfald efter drengeomskæring. STPS vurderer, at omskæringskomplikationer ’kun’ forekommer hos mellem 0,4% og 1,5% af spæde drenge, og at komplikationer forekommer hyppigst blandt større drenge. Men denne vurdering bygger på studier med kort opfølgningstid og uden mulighed for at opfange senkomplikationer.

Jo kortere opfølgningstid, des færre komplikationer opdager man. Og blandt de ældre drenge, man i studierne sammenligner med, var en stor andel blevet omskåret pga. sygdom. Det er indlysende, at omskæring ved sygdom medfører flere komplikationer end omskæring af raske. Så sammenligningen af komplikationer hos nyfødte og større drenge er misvisende.

Ser man udelukkende på omskæringsstudier med mindst tre måneders opfølgning, udvikler i gennemsnit godt og vel 7% af nyfødte drenge komplikationer[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14]. Og ser man alene på forsnævring af urinrørsmundingen, viser velgennemførte kliniske opfølgningsstudier, hvor man har undersøgt drengenes urinrørsmunding med jævne mellemrum over en årrække, at mellem 5% og 20% af drengene udvikler denne komplikation[15]. Alt dette ignoreres i STPS-notatet, som de fem skribenter hylder som den autoritative, endegyldige facitliste.

For at skabe et retvisende billede af den samlede komplikationsrisiko ved omskæring af raske drengebørn, er man nødt til at begrænse sig til studier med tilstrækkeligt lang opfølgningstid. Og man er naturligvis nødt til at frasortere studier af drenge og mænd, der bliver omskåret pga. medicinske forhudsproblemer. STPS’ vurdering af omskæringskomplikationer efter drengeomskæring lever desværre ikke op til disse elementære krav, og derfor bliver vurderingen af komplikationsbyrden ved drengeomskæring misvisende lav.

Til sammenligning viser undersøgelser, at kun i størrelsesordenen 1%-1,5% af voksne, raske mænd får komplikationer i de første par år efter omskæring[16],[17]. Altså langt sjældnere end blandt nyfødte. Dette understøttes af en nylig rapport vedrørende omskæring i Afrika. Rapporten påviste, at spæde drenge får alvorlige, akutte omskæringskomplikationer næsten ti gange hyppigere end voksne mænd[18]. Som læger mener vi, det er uacceptabelt at påføre raske drengebørn betydelige risici for komplikationer. Risici, som ovenikøbet vil være lavere, når drengene bliver voksne og selv kan vurdere, om de ønsker en omskæring og kan acceptere de med operationen forbundne farer.

Vi påstår på ingen måde, at alle omskårne mænd døjer med nedsat seksualfunktion, som vi ellers anklages for. Lykkeligvis er flertallet formentlig tilfredse, hvilket kunne skyldes, at de mangler et sammenligningsgrundlag. Abassi og medforfattere fremhæver, at STPS ikke finder negativ effekt på seksualfunktionen efter omskæring, men præcis som STPS ignorerer de, at denne påstand bygger på helt irrelevant litteratur om seksuelle korttidskonsekvenser blandt mænd, der blev omskåret som voksne – og altså ikke på litteratur om sexlivet blandt mænd, der blev omskåret som spæde eller små. Kun studier, der omhandler seksuelt aktive mænd, der blev omskåret som små, er relevante i denne sammenhæng, og de få studier, der faktisk findes på området, tyder på nedsat seksualfunktion blandt tidligt omskårne mænd[19][20][21].

Dette stemmer fint overens med, at den store sexologiske befolkningsundersøgelse Projekt SEXUS for nylig kunne påvise, at ca. hver 18. rituelt omskårne mand (5,5%) er utilfreds eller særdeles utilfreds med at være blevet omskåret, hvilket er en markant større andel end de 0,7% af ikke-omskårne mænd, der er utilfredse eller særdeles utilfredse med at have en intakt penis[22].

Vi mener, det er urimeligt at påføre drengebørn nogen som helst forøget risiko for seksuelle problemer i voksenalderen som følge af et medicinsk unødvendigt operativt indgreb.

De fem forfattere forsvarer videre omskæring ved at foregive, at drengeomskæring har sundhedsmæssige fordele for danske drenge. STPS nævner ganske vist en række sygdomme og tilstande, som omskæring teoretisk set kan mindske risikoen for. Men STPS understreger samtidig, at de teoretiske fordele er ubetydelige, usikre og uden relevans i en dansk kontekst, hvor der findes langt mere effektive og skånsomme måder at forebygge og/eller behandle de pågældende sygdomme på: Kondom mod hiv og andre seksuelt overførte sygdomme, vaccination mod hpv-infektion og peniscancer og antibiotika mod urinvejsinfektioner, når de i sjældne tilfælde opstår hos drenge.

Desuden er seksuelt overførte sygdomme i sagens natur irrelevante for smådrenge, og der skal omskæres i titusindvis af drenge for (måske) at forebygge et enkelt tilfælde af peniskræft eller hiv-smitte senere i livet. Omskæring påfører således drengene markant flere behandlingskrævende komplikationer, sygdomme og negative langtidskonsekvenser, end indgrebet (måske) forebygger af hivsmitte, peniskræft og urinvejsinfektioner.

Sluttelig vurderer STPS, at lokalbedøvelse og fuld narkose bør betragtes som ligeværdige former for bedøvelse ved ikke-terapeutisk drengeomskæring, herunder af spædbørn. STPS argumenterer ud fra et enkelt videnskabeligt studie[23], der præsenteres som en sammenligning af lokalbedøvelse (med nerveblokade ved penisroden, der anvendes i private kirurgiske klinikker) med fuld narkose (som kun kan foregå på hospitaler med højt specialiseret børneanæstesiologisk kompetence) ved omskæring af drenge mellem 1 og 10 år – men altså ikke af spæde drenge. STPS overser dog, at studiets lokalbedøvede drengebørn også fik stærke intravenøse narkosemidler under supervision af en narkoselæge, og at to ud af 32 lokalbedøvede drenge (6,3%) undervejs i undersøgelsen faktisk måtte lægges i fuld narkose, fordi lokalbedøvelsen ikke var tilstrækkeligt effektiv. Altså forhold, der er helt usammenlignelige med dem, der tilbydes i forbindelse med en almindelig drengeomskæring i lokalbedøvelse i en privat kirurgpraksis.

Ifølge de amerikanske børnelægers organisation (AAP) oplever op imod 10% af spæde drenge og 15% af 3-5-årige drenge svigtende smertelindring, når de omskæres under lokalbedøvelse med nerveblokade ved penisroden[24]. Hertil kommer, at STPS forsømmer at nævne, at omskæring af smådrenge i lokalbedøvelse forudsætter, at drengene fastholdes under operationen. Fastholdelse opfattes nu om dage som traumatiserende og forsøges undgået for en hver pris i behandlingen af børn.

Når det gælder bedøvelse og smertelindring, undsiger STPS ovenikøbet anbefalingerne fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, en forening af speciallæger med landets højeste faglige ekspertise inden for børneanæstesi og smertelindring. Dette lægefaglige selskab understreger, at de anser omskæring af drenge i lokalbedøvelse for at være ”væsentligt under faglig standard”. Danske børneanæstesiologer ville aldrig gå med til at udføre medicinsk indiceret peniskirurgi på drenge i lokalbedøvelse, da risikoen for smerter og behovet for fastholdelse under indgrebet er for stor. Det er lægefagligt uacceptabelt, at raske drenge skal tilbydes ringere smertelindring ved rituel drengeomskæring, end hvad der er tilfældet, når drenge med forhudsproblemer bliver opereret.

Desuden er der ved brug af lokalbedøvelse en ikke ubetydelig risiko for, at bedøvelsesmidlet kommer direkte ind i blodbanen, hvilket hos spæde drenge kan medføre livstruende komplikationer. Sådanne alvorlige og potentielt fatale forgiftninger i forbindelse med drengeomskæring har der været flere eksempler på i Danmark, også når operationen foregår hos speciallæger i kirurgi. Endelig findes der ingen midler til lokalbedøvelse, som er officielt godkendte til anvendelse på børn under et år. Vi kan som læger ikke acceptere, at små børn skal udsættes for traumer i form af unødig fastholdelse og betydelig risiko for smerter, uden at der foreligger en tvingende medicinsk begrundelse for indgrebet. Forældres religiøse eller kulturelle ønske om at ændre på deres sønners kønsdele udgør naturligvis ikke en legitim medicinsk indikation.

Notatudkastet fra STPS er på centrale områder misvisende og væsentligt under faglig standard. I det hele taget finder vi det som læger barokt at undersøge, hvorvidt et lægeligt set uetisk operativt indgreb kan foregå “patientsikkert”. Kan man forestille sig, at STPS blev bedt om at vurdere, hvorvidt bortskæring af et barns ene øreflip eller lilletå kunne foregå patientsikkert? Det ville selvsagt udløse et ramaskrig.

Vi finder det respektløst at blive beskyldt for at sprede “fake science” og at blive sammenlignet med vaccineskeptikere, når vi med afsæt i vores lægefaglighed påtaler, at STPS ikke har præsenteret offentligheden – herunder landets politikere – for et retvisende dokument om konsekvenserne af drengeomskæring.

Og vi vil naturligvis ikke finde os i at blive beskyldt for racisme og antisemitisme, når vi efterlyser politisk handling for at beskytte mindreårige drenge mod unødig, irreversibel kønskirurgi – uden deres eget samtykke, uden tilstrækkelig smertelindring, og med en langt fra ubetydelig risiko for operative komplikationer, utilsigtede hændelser og negative helbredsmæssige og seksuelle langtidskonsekvenser.

Som læger har vi fokus på barnets tarv i spørgsmålet om drengeomskæring, og vi opfordrer Folketinget til at indføre en 18-årsmindstealder for drengeomskæring uden medicinsk indikation. Vi er overbeviste om, at et sådant lovindgreb – forudgået af en grundig og respektfuld dialog med de berørte befolkningsgrupper og fulgt op med passende sanktioner over for lovbrydere – er vejen frem og vil sikre, at antallet af rituelle drengeomskæringer støt og roligt bringes ned, inden ritualet efter en årrække vil ophøre helt med at eksistere i Danmark.

Næsten ni ud af ti danskere ønsker et lovindgreb på området, og fra et lægeligt synspunkt er der heller ingen grund til at tøve. Drengeomskæring uden medicinsk nødvendighed må ophøre i et civiliseret og rettighedsorienteret samfund som det danske. Politikerne bør følge befolkningens ønske.

333 medunderskrivere

Signe Agersnap, reservelæge
Kiril Aleksov Ahtarovski, afdelingslæge (kardiologi), ph.d.
Mehrnaz Akbari, 1. reservelæge
Ditte Madsen Andersen, læge, ph.d.-studerende
Helene Andersen, speciallæge (almen medicin)
Josefine Andersen, reservelæge
Kasper Møller Meier Andersen, reservelæge
Pernille Andersen, læge, ph.d.-studerende
Stine Brøndum Andersen, læge, associate medical director
Lisbeth Vange Asserhøj, speciallæge (almen medicin)
Susan Astani-Kjær, speciallæge (almen medicin)
Tobias Axelsen, reservelæge
William Baird, speciallæge (almen medicin)
Birgitte Baldur-Felskov, afdelingslæge (gynækologi/obstetrik), ph.d.
Carlo Alberto Barcella, reservelæge,
Jannie Bay, 1. reservelæge
Lasse Paludan Bentsen, læge
Niels Bentzon, overlæge (kirurgi)
Barbara Bonnesen Bertelsen, læge, cand.scient.
Johannes Skjold Birkbak, reservelæge
Mette Bisgaard, læge, ph.d.-studerende
Nina Hannover Bjarnason, overlæge, dr.med.
Helene Bjerno, læge
Anne Høyrup Bjerre, speciallæge (gynækologi/obstetrik)
Aske Bohm, reservelæge
Kirsten Boisen, afdelingslæge (pædiatri), ph.d.
Katrine Borum, 1. reservelæge
Marie Sommer Boysen, speciallæge (børne- og ungdomspsykiatri)
Andreas Hjelm Brandt, 1. reservelæge, ph.d.
Ulrik Branner, overlæge (ortopædkirurgi)
Annette Lund Brixen, afdelingslæge (onkologi)
Kim Agerholm Brogaard, reservelæge
Signe Bech Bruntse, reservelæge
Jakob Burcharth, 1. reservelæge, ph.d.
Camilla Boslev Bårnes, reservelæge, ph.d.
Jesper Caning, speciallæge (almen medicin)
Malene Mie Caning, reservelæge
Helle Gervig Carstensen, 1. reservelæge, ph.d.
Bent Castensøe-Seidenfaden, afdelingslæge (kirurgi)
Anders Mark Christensen, reservelæge, ph.d.
Eva Christensen, speciallæge (almen medicin)
Regitse Højgaard Christensen, reservelæge, ph.d
Søren Refsgaard Christensen, reservelæge
Thomas Emil Christensen, læge, ph.d.
Claus Behrend Christiansen, reservelæge
Michael Christiansen, overlæge, adj. professor
Alice Vangerschov Christophersen, overlæge (lungesygdomme)
Theodóra Hannesdóttir Cleemann, afdelingslæge (neurologi)
Stine Novrup Clemmensen, 1. reservelæge, ph.d.
Christopher Clemmesen, reservelæge, ph.d.
Klara Coello, reservelæge, ph.d.
Mette Dahl, læge, ph.d.-studerende
Frederik Dalgaard, reservelæge
Maja Dalsgård, 1. reservelæge
Alexander Lindholm D’Amore, reservelæge
Line Damsgaard, reservelæge
Nanna Damsgaard, reservelæge
Stine Darkner, 1. reservelæge, ph.d.
Lise Darling, overlæge (pædiatri)
Hjalte Daugaard, reservelæge
Henrik Dibbern, speciallæge (almen medicin)
Henrik Diemer, fhv. overlæge (almen medicin & klinisk fysiologi/nuklearmedicin)
Laura Diness, afdelingslæge (klinisk onkologi)
Troels Gammeltoft Dolin, læge, ph.d.-studerende
Martin Døssing, fhv. overlæge (lungesygdomme), dr.med.
Nanna Døssing, afdelingslæge
Gertrud Egelund, reservelæge, ph.d.
Jon Egelund, læge, ph.d.
Anne Gjesing Høj Eggers, 1. reservelæge, ph.d.
Thomas Svare Ehlers, læge, ph.d.-studerende
Michael Eich-Høilund, afdelingslæge (ortopædkirurgi)
Randi Ellingsgaard, speciallæge (almen medicin)
Ditte Kramer Enderlein, afdelingslæge (ortopædkirurgi)
Maria Skou Eriksen, reservelæge
Liv Willer Erritzøe, læge
Bettina Fage-Larsen, vik. overlæge (børne- og ungdomspsykiatri), ph.d.-studerende
Sven Felsby, overlæge (anæstesiologi)
Ida Liebe Felsted, overlæge (psykiatri)
Peter Fjeldborg, speciallæge (almen medicin)
Charlotte Floridon, speciallæge (gynækologi/obstetrik), ph.d.
Malene Forstholm, afdelingslæge (gynækologi/obstetrik)
Kjersti Fosheim, reservelæge
Nicolai Bang Foss, overlæge (anæstesiologi), dr.med., klinisk lektor
Jan Fouchard, fhv. afdelingslæge (samfundsmedicin), ph.d.
Kirsten Bække Franck, læge
Christina Frøslev-Friis, afdelingslæge (anæstesiologi)
Lise Borregaard Fuglsang, speciallæge (almen medicin)
Malene Rumpf Gade, reservelæge
Julie Galsgaard, speciallæge (almen medicin)
Anne Louise de Barros Garioud, reservelæge
Simon Gartner, overlæge (psykiatri)
Kasper Smidt Gasbjerg, reservelæge, ph.d.-studerende
Gustav Gerstrøm, speciallæge (anæstesiologi og præhospital akutmedicin)
Mahican Gielen, overlæge (radiologi)
Pia Holland Gjørup, overlæge (lungesygdomme), ph.d.
Christian Graugaard, professor (sexologi), ph.d.
Claus Gravholt, overlæge (endokrinologi), dr.med., ph.d.
Sarah Grunnet, afdelingslæge (pædiatri)
Katja Kjær Grønbæk, læge, ph.d.-studerende
Julie Gaardbo, 1. reservelæge, ph.d.
Casper Hagen, læge, dr.med.
Anna Martha Hammershøi, reservelæge
Jamal Abed Hanash, overlæge (kardiologi), ph.d.
Laura Sommer Hansen, 1. reservelæge, ph.d.
Lis Verner Hansen, speciallæge (almen medicin)
Merete Hansen, speciallæge (almen medicin), sexolog
Søren Hardt-Lindberg, læge, ph.d.
Cecilie Okholm Hartmann, reservelæge
Tanja Schlaikjær Hartwig, reservelæge, ph.d.
Charlotte Hauge, reservelæge
Michael Haugaard, afdelingslæge (kirurgi)
Rikke Heimbürger, afdelingslæge (radiologi)
Pernille Høgh Hellmann, læge, ph.d.-studerende
Louise Hennings, reservelæge
Jeppe Linander Henriksen, reservelæge
Anita Herrstedt, reservelæge
Anna Herskind, reservelæge, ph.d.
Tanja Lee Hilsløv, speciallæge (almen medicin)
Klaus Hindsø, overlæge (ortopædkirurgi), ph.d., klinisk lektor
Bjarne Skjødt Hjaltalin, overlæge (anæstesiologi), MPG
Andreas Hoff, speciallæge (psykiatri), ph.d.-studerende
Steen Hoffmann, overlæge (klinisk mikrobiologi)
Johan Krogshave Holdt, reservelæge
Jonas Peter Holm, speciallæge (øre-næse-halssygdomme)
Mette-Marie Orebo Holmström, speciallæge (almen medicin)
Anna Holm-Sørensen, reservelæge
Henrik Holm-Sørensen, 1. reservelæge, dr.med.
Habib Horsager, speciallæge (ortopædkirurgi)
Tanja Horsager, reservelæge
Nils Hoyer, reservelæge, ph.d.
Morten Hvidtfeldt, reservelæge
Sofie Hædersdal, reservelæge
Linda Højberg, speciallæge (hæmatologi)
Kasper Ingerslev, speciallæge (gynækologi/obstetrik)
Pelle Lau Ishøy, 1. reservelæge
Gunvor Iuel, speciallæge (almen medicin)
Benedikte Kolbæk Jacobsen, speciallæge (almen medicin)
Jacob Jacobsen, reservelæge
André Jacobsen, reservelæge
Sune Jauffred, afdelingslæge (ortopædkirurgi)
Kristian Reinhold Jauho, reservelæge
Jeppe Thue Jensen, reservelæge
Katrine Jensen, 1. reservelæge, ph.d.
Kristian Hastoft Jensen, reservelæge, ph.d-studerende
Sune Jensen, læge
Thomas Korgaard Jensen, afdelingslæge (kirurgi)
Peter Jensen-Gadegaard, overlæge (anæstesiologi)
Johanne Bruun Jeppesen, speciallæge (almen medicin)
Naja Zenius Jespersen, reservelæge, ph.d.
Sofie D. K. Jespersen, læge
Anders Johansen, overlæge (endokrinologi)
Peter Johansen, speciallæge (almen medicin)
Lars Juul, overlæge (reumatologi), ph.d., klinisk lektor
Simon Juul, reservelæge
Christian Jøns, afdelingslæge (kardiologi), ph.d.
Mia Jørgensen, reservelæge
Pernille Christine Jørgensen, læge
Trine Maria Mejnert Jørgensen, afdelingslæge (karkirurgi), ph.d.
Jeppe Kallesøe, speciallæge (almen medicin)
Anders Peder Højer Karlsen, reservelæge, ph.d.
Mona Aarenstrup Karlsen, 1. reservelæge, ph.d.
Kajsa Kemppi, speciallæge (almen medicin)
Urd Lynge Kielgast, overlæge (endokrinologi), ph.d.
Karsten Kindberg, overlæge (anæstesiologi)
Marianne Kirkegaard, overlæge (neurologi)
Preben Kirkegaard, professor (kirurgi), dr.med.
Maj Kamille Kjeldsen, reservelæge, ph.d.-studerende
Thomas Kjeld, overlæge (kardiologi)
Jakob Lyngby Kjærgaard, 1. reservelæge, ph.d.-studerende,
Dan Høffner Kjærup, læge
Søren Mehl Knudsen, afdelingslæge (anæstesiologi)
Pernille Kock, speciallæge (almen medicin)
Emilie Katrine Kongebro, læge
Nikolaj Thure Krarup, 1. reservelæge, ph.d.
Søren Lund Kristensen, reservelæge
Larry H. Kristiansen, speciallæge (øre-næse-halssygdomme)
Ole Peter Kristiansen, overlæge (kardiologi), dr.med.
Lisbeth Bonde Kromann, læge, ph.d.
Line Kruckow, læge, ph.d.-studerende
Torben Madsen Kvist, reservelæge, ph.d.
Alexander Kyhnel, speciallæge (øjensygdomme)
Alex Kappel Kørup, 1. reservelæge, ph.d.-studerende
Thomas Lafrenz, overlæge (anæstesiologi)
Jacob Lagoni, afdelingslæge (ortopædkirurgi)
Naja Bjørslev Lange, afdelingslæge (ortopædkirurgi)
Julie Langen, speciallæge (almen medicin)
Mark W. Langer, reservelæge
Linnea Langhans, reservelæge, ph.d.
Lasse Langhoff, reservelæge
Andy Larfred, overlæge (ortopædkirurgi)
Jonas Møller Larsen, 1. reservelæge
Trine Kiilerich Lauridsen, 1. reservelæge, ph.d.
Hans Kristian Lauritsen, speciallæge (anæstesiologi)
Anders Christian Laursen, reservelæge
Henrik Leffers, reservelæge
Louise Lang Lehrskov, reservelæge
Viktoria Lindberg-Larsen, reservelæge, ph.d.
Karoline Lindby, 1. reservelæge
Jan Lindebjerg, overlæge (patologi), klinisk lektor
Kim Lindelof, afdelingslæge (anæstesiologi), ph.d.
Mette Lindelof, speciallæge (neurologi)
Christina Bach Lund, reservelæge, ph.d.
Kamma Sundgaard Lund, reservelæge, ph.d.
Jacob Alexander Lykke, overlæge (gynækologi/obstetrik), dr.med., klinisk lektor
Celina Skjødt Lyngsø, 1. reservelæge
Ea Papsø Løwenstein, læge, ph.d.-studerende
Alexander Scheller Madrid, reservelæge
Kenneth Grønkjær Madsen, læge
Søren Aalbæk Madsen, afdelingslæge (anæstesiologi)
Keyvan Maghsoudi, speciallæge (øre-næse-halssygdomme)
Camilla Mandrup, 1. reservelæge, ph.d.
Christian Marker, reservelæge
Bjarke Medici, reservelæge, ph.d.
Katrine Elsner Melgaard, reservelæge
Sveinar Menne, overlæge (urologi)
Howraman Meteran, reservelæge, ph.d.
Anders Mikkelsen, læge, ph.d.-studerende
Solveig Irene Mikkelsen, 1. reservelæge (almen medicin)
Jesper Milthers, overlæge (neurologi)
Signe Sloth Mogensen, reservelæge, ph.d.
Katrine Elisabeth Mortensen, 1. reservelæge
Louise Hasselström Munk, afdelingslæge (endokrinologi)
Rune Gade Maagensen, speciallæge (almen medicin)
Naomi Nadler, reservelæge, ph.d.-studerende
Mohammad Nasiri, læge
Erling Møller Nielsen, speciallæge (almen medicin)
Lasse Nielsen, speciallæge (almen medicin)
Line Aagaard Nolting, læge
Anna-Karin Numé, reservelæge
Helle Nygaard, speciallæge (almen medicin)
Malin Nylander, reservelæge, ph.d.
Ida Näslund Thagaard, 1. reservelæge, ph.d.
Anders Nøhr, reservelæge
Finn Nørmark, speciallæge (ortopædkirurgi)
Mette Borch Nørmark, speciallæge (neurologi)
Josephine Obel, overlæge (gynækologi/obstetrik)
Jonas Olsen, reservelæge
Tina Elisabeth Olsen, overlæge (patologi)
Jakob Ohm Oreskov, reservelæge
Katia Ohm Oreskov, reservelæge
Andra Pachai, overlæge (anæstesiologi)
Jannik Langtved Pallisgaard, reservelæge, ph.d.
Anette Tønnes Pedersen, overlæge (gynækologi/obstetrik), ph.d.
Tine Marie Pedersen, læge
Rikke Feldbæk Peitersen, speciallæge (almen medicin)
Lisa Grange Persson, læge, ph.d.-studerende
Helle Petri, 1. reservelæge, ph.d.
Anders Pitzner-Fabricius, læge, ph.d.-studerende
Gregers Rasmussen, 1. reservelæge, ph.d.
Ida Holdt Rasmussen, læge
Kathrine Naaja Rasmussen, reservelæge
Pernille Darling Rasmussen, speciallæge (børne -og ungdomspsykiatri), ph.d.
Nanna Reiter, overlæge (anæstesiologi)
Anja Falk Riecke, 1. reservelæge
Birgit Falk Riecke, 1. reservelæge
Emilie Claudi Risom, reservelæge, ph.d.-studerende
Hanne Risør, speciallæge (almen medicin)
Marie Røsland Rosenørn, 1. reservelæge
Lars Rotwitt, overlæge (ortopædkirurgi)
Anne-Christine Huth Ruwald, reservelæge, ph.d.
Jesper Rydberg, afdelingslæge (gynækologi/obstetrik)
Julie Rydberg, læge
Peter Rørdam, reservelæge
Johannes Boyen Sandgaard, speciallæge (almen medicin)
Frederik Schaltz-Buchholzer, læge, ph.d.-studerende
Nadia Østerlund Schmidt, speciallæge (almen medicin)
Michelle Skøtt Schmiegelow, reservelæge, ph.d.
Ann-Marie Malby Schoos, 1. reservelæge
Wendy Schou, reservelæge
Lena Schroll, overlæge (ortopædkirurgi)
Morten Schrøder, læge
Helga Holm Schultz, 1. reservelæge, ph.d.
Jakob Hedegaard Schultz, reservelæge
Signe Schwaner, afdelingslæge (lungesygdomme)
Morten Sejer, reservelæge, ph.d.
Hrefna Bóel Sigurðardóttir, reservelæge
Lea Lund Sjögren, reservelæge
Anne Mette Skjødt-Jensen, overlæge (anæstesiologi)
Sara Lyngby Skovbølling, afdelingslæge (neurologi)
Anders Peter Gerholt Skovsen, afdelingslæge (kirurgi)
Tea Skaaby, læge, dr.med., ph.d.
Agneta Snoer, 1. reservelæge, ph.d.
Martin Snoer, overlæge (kardiologi), ph.d.
Nikolaj Palasin Sode, afdelingslæge (ortopædkirurgi)
Jennie Strid Staberg, reservelæge, ph.d.
Marie Steglich-Petersen, reservelæge
Hans Thorvald Stokkendal, speciallæge (almen medicin)
Mie Strømberg, speciallæge (almen medicin)
Marianne Gardar Stærk, reservelæge
Marie-Louise Hee Suku, afdelingslæge (patologi)
Claus Svenningsen, afdelingslæge (reumatologi)
Anne Louise Born Sylvest, speciallæge (almen medicin)
Katrine Søe, overlæge (kirurgi)
Lars Søndergård, speciallæge (psykiatri), ph.d.
Eva Søndergaard, læge
Mads Søndergaard, speciallæge (almen medicin)
Finn Sørensen, reservelæge
Line Lahn Sørensen, læge
Marie Høgh Sørensen, reservelæge
Michala Sørensen, reservelæge, ph.d.
Mette Terp, overlæge (almen medicin)
Lene Højgaard Therkelsen, speciallæge (almen medicin)
Jakob Hartvig Thomsen, 1. reservelæge, ph.d.
Jakob Edelberg Thomsen, reservelæge
Lena Venneberg Thormann, speciallæge (almen medicin)
Bjørn Thorup, overlæge (ortopædkirurgi)
Mette Toftager, reservelæge, ph.d.
Trine Torp-Pedersen, speciallæge (almen medicin)
Gry Assam Taarnhøj, reservelæge
Pernille Bækgaard Udesen, reservelæge
Annette Ulrich, overlæge (anæstesiologi)
Søren Venø, speciallæge (anæstesiologi)
Steen Villumsen, overlæge (infektionsmedicin), ph.d.
Anders Krog Vistisen, afdelingslæge (onkologi)
Hanne Lundsgaard Voltelen, 1. reservelæge
Sebastian von Huth, reservelæge, ph.d.
Stine Søholt Wad, speciallæge (almen medicin)
Susanne Wammen, overlæge (anæstesiologi)
Kim Wedervang, overlæge (onkologi)
Bo Westergaard, afdelingslæge (anæstesiologi)
Morten Wibroe, reservelæge, ph.d.
Mathilde Winkler Wille, afdelingslæge (radiologi), ph.d.
Astrid Wille-Jørgensen, 1. reservelæge
Mads Wissenberg, reservelæge, ph.d.
Helene Wolsk, reservelæge, ph.d.
Maja Søndergård Worm, læge, ph.d-studerende
Karen Reinhold Wøjdemann, overlæge (gynækologi/obstetrik), ph.d.
Stig Yndgaard, speciallæge (anæstesiologi), MHM
Danny Yu, reservelæge
Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende
Louise Bruun Østergaard, reservelæge, ph.d.
Jesper Aabo, speciallæge (almen medicin)
Theis Aagaard, reservelæge, ph.d.

Referencer
[1] https://files.projektsexus.dk/2019-10-26_SEXUS-rapport_2017-2018.pdf
[2] https://spuonline.org/abstracts/2018/P21.cgi
[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5947615
[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6861426
[5] https://annalskemu.org/journal/index.php/annals/article/view/2302
[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10992698
[7] https://www.journalagent.com/z4/vi.asp?pdir=cocukcerrahisi&plng=eng&un=CCD-53315
[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16934157
[9] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17024296
[10] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22262325
[11] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23314413
[12] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16429216 
[13] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20851685 
[14] https://www.auajournals.org/doi/full/10.1016/j.juro.2011.02.409  
[15] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27194404
[16] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16231970
[17] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17321310
[18] https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/2019-11-25-COP20-Guidance-Full-Consolidated_Public-2-1.pdf
[19] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18422492
[20] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21672947
[21] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23374102
[22] https://files.projektsexus.dk/2019-10-26_SEXUS-rapport_2017-2018.pdf
[23] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22279309
[24] https://pediatrics.aappublications.org/content/130/3/e756.full
Link til det debatindlæg i Politiken 29. februar 2020, e-version 3. marts 2020 (bag betalingsmur), som ovenstående debatindlæg søger at besvare.

Bemærk venligst, at dette debatindlæg intetsteds anklager modstandere af drengeomskæring for racisme og antisemitisme, hvilket forfatterne bag debatindlægget fra lægegruppen fremfører.

Screenshot 2020-05-02 13.05.40

Statsansat forsker blokerer kritik

Læge Morten Frisch, som er ansat på Statens Serum Institut og adjungeret professor ved Aalborg Universitet, spredte fake news på Facebook og blev tvunget til at undskylde. Kort efter blokerede han en række sundhedsforskere, journalister og andre intaktivist-kritiske debattører, der i den senere tid har rejst kritik af hans påstande og metoder.

Sagen begyndte med, at læge Morten Frisch på sin egen Facebook-væg postede et billede af Marianne Jelved ved siden af en grædende dreng. I det tilhørende opslag påstod Morten Frisch, at Marianne Jelved på et debatmøde på Folkemødet 2017 havde sagt, at et forbud mod drengeomskæring ville være i modstrid med både religions- og ytringsfriheden.

Dette Facebook-opslag fik i løbet af et par dage ca. 500 likes og blev delt over 60 gange. En af disse delinger var på Facebook-gruppen Radikal Debat, en debatgruppe for personer med tilknytning til Radikale Venstre.

Efter en intens debat i Radikal Debat-gruppen blev en lydoptagelse fra det pågældende debatmøde fremlagt. Det fremgår af optagelsen, at ingen af paneldeltagerne på noget tidspunkt nævnte eller overhovedet hentydede til drengeomskæring, sådan som Morten Frisch påstod og hårdnakket fastholdt i debatten.

Det stod således klart, at Morten Frischs påstand om, at Marianne Jelved havde udtalt sig om dette emne, ikke havde hold i virkeligheden. Morten Frisch valgte efterfølgende (21. juni 2017) at undskylde over for Marianne Jelved, og hele den ellers særdeles interessante debattråd forsvandt kort efter fra Radikal Debat-gruppen.

Hvordan reagerer en statsansat forsker og adjungeret universitetsprofessor, når hans holdninger mødes med fuldt berettiget kritik, og hans påstande afsløres som usande?

Mindre end tre døgn efter at have undskyldt over for Marianne Jelved, valgte Morten Frisch at blokere en lang række intaktivist-kritiske debattører, primært sundhedsforskere og journalister, på Facebook. Det betyder, at de pågældende ikke kan læse, hvad Morten Frisch skriver på Facebook, hverken på hans egen Facebook-væg eller i andre fora på Facebook. Morten Frisch får dermed frit løb til at fremføre sine postulater om drengeomskæring på Facebook, idet han afskærer sine kritikere fra at komme til orde i debatten og tilbagevise hans påstande.

Morten Frisch har adskillige gange påstået, at han ønsker debat. Det er let at påstå, så længe ”debatten” består i, at Morten Frisch næsten dagligt poster stærkt nedladende opslag om danske minoriteter og igen og igen lægger Facebook-væg til racistiske og antisemitiske udfald.

Men piben får åbenbart en anden lyd, når kritikken begynder at gøre ondt, og de udokumenterede påstande og usandheder bliver afsløret. Morten Frisch ønsker at sprede intaktivistisk propaganda uden at blive konfronteret med noget så besværligt som god debatskik, sandfærdighed og videnskabelig redelighed. Det er fuldt forståeligt, sagen taget i betragtning, men er det en statsansat forsker værdigt?

Hvor intaktivismen går ind…

Da Dansk Sygeplejeråd (DSR) i marts 2017 offentliggjorde et nyt holdningspapir vedrørende ikke-medicinsk drengeomskæring, henvendte foreningen CircumInfo.dk sig og bad om et møde for at høre mere om DSR’s holdning og fremlægge vores syn på sagen. DSR ønskede ikke at mødes med os. I svaret på mødeanmodningen skrev næstformand Anni Pilgaard blandt andet: “DSR er vidende om data omkring dette emne og vores holdning er taget ud fra mange aspekter, herunder etik.”
Efterfølgende skrev vi nedenstående beskrivelse af forløbet, som vi opfatter det. Dette er sendt til DSR med opfordring til at kommentere og gå i dialog, men DSR har desværre valgt ikke at svare på henvendelsen.

Fra 2014 og indtil marts 2017 havde Dansk Sygeplejeråd (DSR) en holdning til ikke-medicinsk drengeomskæring, der var indsigtsfuld og velafbalanceret. DSR’s holdningspapir fra 2014, som kan læses i sin helhed nedenfor, blev udarbejdet af DSR’s Sygeplejeetisk Råd i 2014 i forlængelse af Sundhedsstyrelsens notat om omskæring af drenge fra 2013 og i lyset af den vedholdende debat om emnet.

Holdningspapiret fra 2014 bærer præg af, at de pågældende, der har udformet det, har sat sig grundigt ind i emnets kompleksitet. Udgangspunktet er de bærende principper inden for sygepleje og sundhedsfremme, og man har tydeligvis reflekteret over og anerkender de forskellige holdninger til emnet. Fordele og ulemper opridses, og tanken om et eventuelt forbud tænkes til ende med overvejelser af, hvad konsekvenserne af et forbud mod drengeomskæring kan blive.

DSR’s nye udmelding fra marts 2017 kommer i modsætning til den tidligere ikke fra DSR’s Sygeplejeetisk Råd, men er vedtaget i Hovedbestyrelsen. Den nye udmelding lægger sig særdeles tæt op ad Lægeforeningens udmelding på området fra december 2016.

Men hvordan er det gået til, at et spørgsmål, der tidligere lå i et specialiseret etisk udvalg (ligesom i Lægeforeningen) pludselig bliver overrulet af en hovedbestyrelse? Det får man et lille indblik i, når man ser, hvordan processen og den interne og eksterne pression over for Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse er foregået:

17457667_10155276670304916_731473963932690559_n (1)

Som det fremgår af ovenstående screenshot, er det en lille gruppe kredsbestyrelsesmedlemmer i DSR, der godt hjulpet på vej af Intact Denmark og Morten Frisch har lobbyet for ændringen.

Men hvor Lægeforeningens Etiske Udvalg i det mindste har rygrad nok til at melde klart ud, at man trods den kritiske holdning til ikke-medicinsk drengeomskæring ikke anbefaler et forbud, fordi ”det er vanskeligt at forudsige konsekvenserne af et forbud” ( https://circuminfo.dk/wp-content/uploads/2017/01/ugeskriftet-dk.pdf ), så putter sygeplejerskerne sig og udtrykker ikke klart, om man anbefaler et forbud eller ej.

Næstformand i DSR, Anni Pilgaard udtaler, at ”Spørgsmålet om omskæring kan ikke overlades til et barns forældre, fordi der er tale om et indgreb, der ikke kan gøres om, som både er smertefuldt og som ethvert andet kirurgisk indgreb, indebærer risiko for komplikationer.”

Denne udtalelse kan tyde på, at DSR går ind for et forbud og dermed en kriminalisering af forældre. Men direkte adspurgt om dette kardinalpunkt – anbefaler man et forbud eller ej? – undlader DSR at svare.

Tilbageholdenheden kan kun undre, for hvis man vedtog ændringen, fordi man faktisk ønsker et forbud på området, hvorfor så ikke melde klart ud? Hvis man på den anden side ikke anbefaler et forbud, bør DSR’s ledelse gøre sig klart, at det nye holdningspapir bliver udlagt som en anbefaling af et forbud af intaktivister og fremført som sådan i intaktivistisk propaganda over for befolkning og politikere. Det er måske ikke så heldigt, hvis man faktisk – ligesom Lægeforeningen – mener, at et forbud kan få negative konsekvenser.

Meget tyder på, at Dansk Sygeplejeråd, ligesom det er sket med en række andre sundhedsfaglige organisationer i de seneste år, har ladet sig forlede til at indtage en holdning til drengeomskæring, som ikke holder vand, hverken sundhedsfagligt eller etisk, men som en lille gruppe stærkt engagerede intaktivister har agiteret intenst for.

Man skal næppe forvente, at DSR trækker det nye holdningspapir tilbage og vender tilbage til det tidligere. Dertil er det interne pres nok for stort og den intaktivistiske propaganda for besnærende. Desuden ville ansigtstabet for de involverede være massivt.

Men man må forvente, at DSR som ansvarlig organisation venligt adspurgt er i stand til og villig til at udlægge sin egen tekst, så det bliver helt klart for alle, præcis hvor organisationen står i spørgsmålet om et forbud. For det forholder sig vel ikke sådan, at man ikke har overvejet spørgsmålet og konsekvenserne til bunds?

Læs mere om de sandsynlige konsekvenser af et forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring her

Dansk Sygeplejeråds holdningspapir 2014-2017 kan læses i sin helhed herunder og hentes som pdf-fil her 


Nedenstående er den fulde og uændrede ordlyd af DSR’s Etisk Udvalgs notat vedrørende drengeomskæring, der blev udfærdiget i 2014. Nedenstående blev erstattet af en ny holdning (læs ovenfor) i marts 2017.

Notat vedrørende omskæring af drenge uden medicinsk indikation (dateret 14. februar 2014)

Baggrund:
Der har været flere indlæg vedrørende omskæring af drenge i medierne den seneste tid, og der er rettet flere henvendelser til Sygeplejeetisk Råd vedrørende omskæring af drenge. Sygeplejeetisk Råd har blandt andet derfor drøftet aspekter vedrørende omskæring af drenge, og der gøres i det følgende rede for rådets overvejelser:

Hvad ved vi:
Sundhedsstyrelsen udgav i juni 2013 et notat vedrørende omskæring af drenge[1], hvori der blandt andet står:

Omskæringen kan være medicinsk eller kulturelt/religiøst begrundet. Cirka en tredjedel af mænd verden over er omskåret. Efter Sundhedsstyrelsens oplysninger er rituel omskæring ikke forbudt ved lov i nogen lande.
I Danmark registrerer man ikke et barns religiøse tilhørsforhold, når det fødes. Der findes heller ikke en selvstændig registrering af, hvor mange rituelle drengeomskæringer der foretages i Danmark. Der foreligger derfor ikke data for, hvor mange drengebørn der får foretaget rituel omskæring i Danmark. Det er Sundhedsstyrelsens skøn, at antallet af rituelle omskæringer om året i Danmark ligger mellem 1000 – 2000.

Sundhedsstyrelsen modtager et par henvendelser årligt grundet mulige komplikationer til omskæring, eller at disse ikke er udført korrekt. Patientombuddet har fra 2003-2010 behandlet 20 klager over rituel omskæring. I 11 sager er der udtalt kritik; disse sager lå før Sundhedsstyrelsens vejledning i 2005. I de restende 9 sager, efter 2005, har Patientombuddet ikke udtalt kritik af lægernes faglige virke. Patientforsikringen har de sidste 17 år fået 14 anmeldelser vedrørende rituelle omskæringer af drenge, hvoraf ingen har ført til udbetaling af erstatning.

Der har fra flere sider været rejst bekymring for seksualiteten hos den voksne mand som følge af omskæring. Selv om nogle studier tyder på, at omskæring senere hen kan føre til psykologiske og seksuelle problemer, mangler der fortsat studier over langtidseffekten af omskæring på voksne mænd, herunder på deres seksualitet.

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation til generelt at anbefale omskæring af drengebørn. Samtidig er der ikke sådanne risici ved indgrebet, når det foretages korrekt og af kompetente læger, at styrelsen finder anledning til at anbefale et forbud af rituel omskæring af drengebørn.

Det er videre Sundhedsstyrelsens opfattelse, at det ud fra et sundhedsfaglig, patientsikkerhedsmæssig synspunkt kan være en fordel, at drengebørn omskæres så tidligt som muligt, da indgrebet er mindre og giver færre umiddelbare komplikationer, når det foretages i de første uger af barnets levetid.
Komplikationer til indgrebet er få. Ifølge Sundhedsstyrelsens oplysninger, har der ikke været alvorlige komplikationer ved rituelle drengeomskæringer foretaget af læger i Danmark. Da der er dokumenteret flere komplikationer, jo ældre barnet er, kan man overveje at stille krav om, at drengebørn, der skal omskæres ud over de første leveuger, får indgrebet foretaget på en lægeklinik eller på sygehus.

Endelig finder Sundhedsstyrelsen, at det fortsat skal være forbeholdt læger at udføre indgrebet under overholdelse af styrelsens vejledning om omskæring af drengebørn.

I Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2014[2] om omskæring af drenge fremgår det:

Omskæringer på drengebørn giver færre umiddelbare komplikationer, når det foretages i de første uger af barnets levetid. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, ud fra et sundhedsfagligt og patientsikkerhedsmæssig synspunkt, at børn, der er ældre end to måneder, får indgrebet foretaget på et lægeligt behandlingssted, hvor der kan iagttages sædvanelige praktiske og hygiejniske forhold.

Omskæring af drenge under 15 år må ikke udføres, uden at der foreligger et informeret samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Hvis der er tale om fælles forældremyndighed, skal begge parter informeres og give samtykke til indgrebets udførelse. En ung, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til omskæring. I det omfang, et barn under 15 år er i stand til at forstå situationen, skal barnet informeres og inddrages i beslutningsprocessen vedr. indgrebet. Barnets tilkendegivelser skal, i det omfang de er aktuelle og relevante, tillægges betydning.

Refleksioner vedrørende den beskrevne viden:
Sygeplejeetisk Råd hæfter sig specielt ved vejledningens beskrivelse af forholdene vedrørende komplikationer, som er færre inden for de to første uger af drengens liv. Derefter anbefaler Sundhedsstyrelsen, at drenge over to måneder får foretaget indgrebet på et lægeligt behandlingssted under praktiske og hygiejniske forhold.
Det er ikke umiddelbart synligt, hvordan disse tidsfastsættelser er fremkommet, og om der herved gives en legitim mulighed for omskæring af drenge indtil 2-måneders alderen af religiøse og kulturelle årsager.

Diskussion af forholdene vedrørende omskæring af drenge uden medicinsk indikation:
Rådet har konstateret, at det er et uhyre svært spørgsmål at behandle, så der fremkommer et entydigt svar på spørgsmålet om rituel omskæring af drenge. I dette notat er begrebet ”rituel omskæring” udtryk for omskæring, der foretages uden der foreligger medicinsk indikation, og der er således ingen værdiladning i begrebet rituel omskæring i denne sammenhæng.

Traditionelt har det danske sundhedsvæsen ikke udført operationer, der ikke var medicinsk indikeret. Det har været en del af den danske kultur med princippet om respekt for det enkelte individ og om ikke-skadevoldende adfærd over for patienter. Der er ikke tradition for at fjerne sundt væv. Det kan på denne baggrund synes åbenlyst, at rituel omskæring af drenge ikke bør finde sted.

Over for dette står samtidens forståelse for og søgen efter blandt andet retfærdighed og begrundelser for religiøse handlinger, hvilket har fremmet diskussionen af, hvorvidt det skal være legalt eller forbudt at fjerne drenges forhud.
I forhold til religiøs eller kulturel opfattelse af rituel omskæring af drenge er vi som sygeplejersker forpligtet til at respektere andres religiøse eller kulturelle overbevisninger. Herved opstår det komplekse krydsfelt for sygeplejersker, og gennem en analyse i forhold til de grundlæggende sygeplejeetiske retningslinjer, som de er foreslået i den revidere udgave må vi konstatere, at der ikke findes et rungende klart ja eller nej til rituel omskæring af drenge.

Analyse af rituel omskæring i forhold til grundlæggende sygeplejeetiske retningslinjer:
I det følgende tillader jeg mig at opstille de grundlæggende etiske principper og behandle pro et contra i et forældreperspektiv i forhold til rituel omskæring for at synliggøre kompleksiteten:

Pro rituel omskæring Grundlæggende etiske principper Contra rituel omskæring
Her er der tale om forældrenes valg, indtil drengen er 15 år.

Forældrene kan beslutte rituel omskæring grundet religiøs eller kulturel overbevisning og eventuel frygt for udelukkelse af et fællesskab, hvis man bryder den religiøse eller kulturelle tradition for rituel omskæring.

Respekt for selvbestemmelse, det vil sige, at den enkelte patient – såfremt det er muligt – bevarer magten over egen tilværelse og retten til at træffe egne valg. Her er der tale om forældrenes valg, indtil drengen er 15 år.

Forældrene kan beslutte sig for at udsætte en endelig stillingtagen til rituel omskæring og overlade endelig stillingtagen til drengen selv.
Herved kan forældrene udsætte drengen og sig selv for udelukkelse af et fællesskab, hvis man bryder den religiøse eller kulturelle tradition for rituel omskæring.

Forældre vil altid deres børn det bedste og her er der tale om forældrenes ønske om, at drengen skal være et værdigt medlem af en bestemt religiøs eller kulturel gruppe. Anerkendelse af værdighed, det vil sige, at den enkelte patient anses som uerstattelig og som et uendeligt værdifuldt menneske. Forældre vil altid deres børn det bedste, og derfor vælger forældrene at drengen ikke skal omskæres.
Forældrene sætter drengens integritet højt med den forudsætning, at drengen vil være en del af den samme religion eller kultur som forældrene er. Dermed beskyttes deres værdier og mål i livet. Hensyn til integritet, det vil sige, at den enkelte patients værdier, personlighed, væren, ønsker og mål i livet respekteres. Forældrene sætter drengens integritet højt og afventer drengens opvækst, så han selv kan tage stilling til egne værdier og mål i livet.
Forældrene vil beskytte drengen mod udstødelse eller at være anderledes i forhold til den gruppe, drengen er en del af og skal vokse op i. Omhu for det sårbare, det vil sige, at den enkelte patient sikres beskyttelse og omsorg Forældrene vil beskytte drengen mod udstødelse eller at være anderledes i forhold til den gruppe, drengen er en del af og skal vokse op i.

Det ses tydeligt af gennemgangen, at forældre træffer valg for deres drenge med udgangspunktet at gøre det, der er bedst for drengen i den familiære sammenhæng.

Efter at have set på de grundlæggende sygeplejeetiske principper i et forældreperspektiv, er det nu tiden at se på de samme principper i et sygeplejeetisk perspektiv ved at gennemgå sygeplejerskens refleksioner, der kan opstå:

Respekt for selvbestemmelse, det vil sige, at den enkelte patient – såfremt det er muligt – bevarer magten over egen tilværelse og retten til at træffe egne valg.
Sygeplejersken skal i alle forhold sørge for en fyldestgørende information til forældrene og her i forhold til rituel omskæring. Herefter er det forældrene, der vælger på drengens vegne, og det er sygeplejerskens opgave at støtte forældrene, når de har truffet et valg på et oplyst grundlag.
Hvis sygeplejersken forsøger at overtale forældrene til at fravælge rituel omskæring, kan der være tale om manglende respekt for andres overbevisning og religiøsitet.

Hensyn til integritet, det vil sige, at den enkelte patients værdier, personlighed, væren, ønsker og mål i livet respekteres.
Her er det igen sygeplejersken opgave at give forældrene en fyldestgørende information om forholdene ved ritual omskæring. Når forældrene har truffet deres valg, er det sygeplejerskens opgave at støtte forældrene i deres valg.

Omhu for det sårbare, det vil sige, at den enkelte patient sikres beskyttelse og omsorg
Også her har sygeplejersken en opgave i at give forældrene en fyldestgørende information om forholdene ved ritual omskæring. Når forældrene har truffet deres valg, er det sygeplejerskens opgave at støtte forældrene i deres valg.
I forhold til omhu for det sårbare liv kommer sygeplejersken meget nemt til at tænke i barnets perspektiv, hvor der i den danske kultur og sygeplejeprofession er tradition for at anvende det ikke skadevoldende princip og dermed afvente drengens opvækst, så han får mulighed for selv at beslutte, om han vil omskæres.

Og hvilken konklusion er Sygeplejeetisk Råd så kommet frem til?
Som det blev afsløret i indledningen er der her tale om et yderst komplekst spørgsmål, hvor der ikke kan gives et entydigt svar på spørgsmålet om rituel omskæring af drenge.

I alle disse forhold har sygeplejersken en forpligtelse til at give forældrene en fyldestgørende information om forholdene ved ritual omskæring. Når forældrene har truffet deres valg, er det sygeplejerskens opgave at støtte forældrene i deres valg.
Det kan være en udfordring for sygeplejersken at skulle rumme forældres valg, som sygeplejersken ikke er enig i af personlige årsager, men det er ikke desto mindre her, sygeplejersken skal vise sin professionalisme i forhold til forældrenes valg i den aktuelle situation.

Såfremt det antages, at rituel omskæring af drenge forbydes i Danmark, så kan det være en overvejelse værd, hvad der så vil ske. Dybest set vil gruppers udøvelse af deres religion blive gjort strafbar. Måske vil der ske en nedgang i antallet af rituelle omskæringer, men det vil næppe blive afskaffet – og man kan spørge sig selv, hvilken moralsk ret et sådant forbud vil have.

GBT

[1] http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/06jun/OmskaeringDrenge.pdf

[2] http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/20c30410-d86d-4c05-8ad4-e682323f1c1e/H%C3%B8ringsudgave%2009122013-Vejledning%20om%20omsk%C3%A6ring%20af%20drenge.pdf