Intact-bevægelsen hænger fast i usande påstande, mens resten af Danmark kommer videre

Som optakt til Folkemødet bragte Politiken 9. juni 2023 en portrætartikel om Nikolaj Diamant Knudsen, som tager til Bornholm iført peniskostume for at snakke om forhud og drengeomskæring. Det hører med til historien, men fremgår ikke af artiklen, at NDK er mangeårig aktivist i foreningen Intact Denmark og danner par med foreningens forperson.

Intact Denmark har i over ti år udbredt usande fortællinger om farlighed og skadelighed ved drengeomskæring med det formål at få indført et forbud – en såkaldt aldersgrænse – imod ikke-medicinsk drengeomskæring i Danmark.

Sundhedsmyndighederne har tilbagevist samtlige væsentlige påstande fra Intact-bevægelsen om negative sundhedsmæssige konsekvenser af korrekt udført drengeomskæring.

Den tidligere børne- og socialminister slog i 2018 fast, at ikke-medicinsk drengeomskæring ikke strider imod FN’s Børnekonvention.

Så sent som i maj 2023 afviste justitsministeren og sundhedsministeren Intact Denmarks påstand om, at drengeomskæring ”i virkeligheden” allerede er ulovligt.

Alligevel fortsætter Intact-bevægelsen med at fremføre sine påstande. Dette er i sig selv dybt problematisk, men situationen får yderligere et twist, fordi Intact Denmarks misinformation er direkte rettet imod etniske, kulturelle og religiøse minoritetsgrupper i Danmark.

Det er de danske muslimer og jøder, der rammes af Intact-bevægelsens udskammende, sygeliggørende og faktuelt forkerte misinformation. Og allerværst: Det er muslimske og jødiske drenge og unge mænd, der får at vide af Intact Denmark og andre, at de er kulturelt og kropsligt forkerte.

Den seneste tids politiske fokus på at forebygge ulovlig drengeomskæring er positiv og til reel gavn for nogle af de berørte grupper. I den forbindelse er det trist at opleve, at Intact-bevægelsen hænger fast i sin misinformationskampagne. Men det er glædeligt, at resten af Danmark kommer videre.

Åbent brev til Folketinget om Intact-bevægelsen

30. maj 2023 vedtog Folketinget med et stort flertal bestående af S, V, M, SF, DD, LA, KF, EL, RV, DF og ALT en lov, der har til formål at forebygge ulovlig drengeomskæring, hvilket CircumInfo.dk støtter.

I forbindelse med folketingsbehandlingen sendte CircumInfo.dk nedenstående åbne brev til alle Folketingets medlemmer:

Kære medlem af Folketinget

Vi tillader os hermed at fremsende dette åbne brev i forbindelse med den forestående 2. og 3. behandling af lovforslag L 102. Som tidligere tilkendegivet støtter vi op om den forebyggende indsats imod ulovlig drengeomskæring, som ligger i lovforslaget.

Vi har i tidligere henvendelser, blandt andet til Sundhedsudvalget i september 2022, omtalt foreningen Intact Denmark, som i en årrække har fremført adskillige usande fortællinger om drengeomskæring, blandt andet over for folketingspolitikere og folketingsudvalg, med det formål at fremme og legitimere indførelsen af et forbud/en såkaldt aldersgrænse.

Intact-bevægelsen deler en lang række karakteristika med antivax-bevægelsen og lignende holdningsbaserede misinformationskampagner. Lighederne omfatter blandt andet en urokkelig tro på egen fortællings sandhed og mistro imod sundhedsmyndighedernes udsagn, ofte kombineret med konspirationstænkning om, at myndighederne har skjulte motiver og/eller tager usaglige hensyn til særlige grupper. Desuden sker der i disse bevægelser en løbende udvikling af nye fortællinger om påståede farer ved vacciner/drengeomskæring. Se den lange liste over Intact Denmarks usande påstande om drengeomskæring her.

I det lys finder vi den vægt, som blandt andet nogle folketingsmedlemmer tillægger udsagn fra foreningen Intact Denmark og andre med tilknytning til Intact-bevægelsen, meget bekymrende.

Vores bekymring går ikke på, at man betragter ikke-medicinsk drengeomskæring som et sært og ubehageligt fænomen, som man gerne ser bragt til ophør. Det er en legitim holdning. Men det bekymrer os, at folketingsmedlemmer er til fals for misinformation, som er i modstrid med myndighedernes konklusioner og anbefalinger. Vi finder det ligeledes meget bekymrende, at man med sin støtte til Intact-bevægelsen – uanset om det er hensigten eller ej – beklikker borgere med minoritetsbaggrund på deres generelle sundhedstilstand og evne til at træffe informerede valg.

Vi er glade for, at det i forbindelse med behandlingen af L 102 er slået endegyldigt fast, at ikke-medicinsk drengeomskæring udført i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer ikke er vold og ikke er ulovligt i Danmark, sådan som Intact Denmark ellers påstår, blandt andet over for Folketingets Sundhedsudvalg 2. maj 2023, hvor man afslutter sin præsentation med følgende udråb: ”Forstå og indskærp at alle omskæringer af raske børn, uanset omstændighederne, er ULOVLIGE omskæringer”.

Vi har nu justitsministerens og sundhedsministerens ord for, at det udsagn er usandt. Men vi frygter, at alt alligevel fortsætter som hidtil.

På trods af at den tidligere børne- og socialminister i 2018 slog fast, at ikke-medicinsk drengeomskæring ikke strider imod FN’s Børnekonvention, er Intact Denmark ufortrødent fortsat med at påstå det modsatte.

Da Styrelsen for Patientsikkerhed i 2020 i en særdeles grundig udredning af området slog fast, at drengeomskæring kan udføres patientsikkert, med særdeles lav risiko for komplikationer og generelt uden negativ effekt på sundhed og seksuel funktion, afviste Intact Denmark dette som uvederhæftigt og har siden fastholdt og fortsat udbredt påstande om farlighed og skadelighed.

Og selvom danske muslimer og jøder i årevis har frabedt sig Intact Denmarks usande og forvrængede påstande om disse gruppers religion og kultur, så fortsætter man med at udbrede usandheder, hvoraf nogle er vandret fra Intact-bevægelsen over i nynazistisk propaganda. Selvom det ikke er hensigten, så spiller påstande om vold mod børn direkte ind i århundredgamle troper.

Også uden for ekstremistiske kredse betyder det noget for opfattelsen af danskere med minoritetsbaggrund, at de i årevis bliver omtalt som børnelemlæstere og mennesker, der begår skamferende og barbariske overgreb og udøver vold mod børn.

Fortællingerne om de uoplyste og traditionsbundne forældre med minoritetsbaggrund minder i øvrigt til forveksling om tidligere tiders fortællinger om blandt andet grønlandske forældre, hvis børn man ønskede at redde fra deres egen kultur. Ligeledes skal man ikke mange år tilbage for at finde en lignende stigmatisering med sygeliggørende troper af homoseksuelle forældre.

I dag kan vi se, at den slags usande, nedladende og stigmatiserende fortællinger om sygelighed, forkerthed og manglende forældreevne ramte børnene mindst lige så hårdt som de forældre, hvis forældreevne man beklikkede.

Derfor er det også med stor tristhed, vi forventer, at Intact-bevægelsen med vanlig teflonagtig afvisning af alle andre perspektiver end deres eget, igen vil udbrede afviste påstande og dertil udvikle og udbrede nye usandheder, som måske igen vil finde vej ud i offentligheden og ind i Folketinget.

Det første eksempel på fortsat udbredelse af afviste påstande om ulovlighed kom allerede dagen efter ovennævnte svar fra sundhedsministeren og justitsministeren.

Vi anerkender naturligvis alle gruppers ytringsfrihed og ret til at udtrykke holdninger i en fri og demokratisk debat. Men vi appellerer til, at Folketingets medlemmer vil følge den norske regerings eksempel. Så sent som ultimo 2022 afviste Norges sundhedsminister en opfordring fra Intact-lobbyister til endnu en gang at behandle emnet, idet ministeren henviste til, at emnet allerede er udtømmende belyst, og at lovgivningen på området er passende og tilstrækkelig.

Vi står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående.

Med venlig hilsen, CircumInfo.dk
www.circuminfo.dk

Om foreningen CircumInfo.dk

Vi promoverer ikke drengeomskæring, men har som formål at tilbyde saglig og evidensbaseret information om emnet. Foreningen er opstået som reaktion på de seneste års massive misinformation vedrørende drengeomskæring. Vi har forståelse for, at tanken om drengeomskæring kan virke fremmed for mange, men vi siger fra over for sygeliggørelse af minoriteter på falsk grundlag og den udgrænsning og kriminalisering, der vil ligge i et eventuelt forbud.

Podcasten ”Det levende bevis” vinder Cavling-prisen 2022

Podcasten ”Det levende bevis” handler om en familie med somalisk baggrund, der beskyldes for at have ladet to døtre omskære under en rejse til Afrika. I podcasten gennemgås hele sagens forløb fra anmeldelsen af familien, og frem til at begge forældre er dømt ved tre retsinstanser, og begge har afsonet fængselsstraf.

I en særdeles grundig og nuanceret gennemgang sandsynliggøres det, at de to piger ikke er blevet omskåret, og at forældrene dermed er ofre for et justitsmord. Som det formuleres i indstillingen til Cavling-prisen, viser oprulningen af sagen, hvor galt det kan gå, når ”et system, der er til for at beskytte de unge kvinder, kan ende med at skade dem.”

Ud over den konkrete skade i form af det sandsynlige justitsmord, som forældrene har været udsat for, illustrerer ”Det levende bevis” på hjerteskærende vis den mistænkeliggørelse, stigmatisering og sygeliggørelse, som hele familien, i høj grad også børnene, mødes med og udsættes for i et system, som har de bedste intentioner, men – uden selv at erkende dette – mangler kompetencer og ekspertise inden for et særdeles komplekst område.

Det bør være indlysende for enhver, at det gældende forbud mod FGM, herunder den ekstraterritoriale bestemmelse, og at forbuddet gælder for alle kvinder uanset alder, er helt på sin plads. FGM er forbudt i næsten alle verdens lande og bekæmpes aktivt af internationale sundhedsorganisationer og NGO’er. Da danske intaktivister i 2018 fremsatte et borgerforslag, der ud fra en misforstået idé om ligestilling mellem kønnene foreslog lovliggørelse af FGM fra 18-årsalderen, blev dette heldigvis straks og klart afvist fra politisk hold.

”Det levende bevis” viser, at ét er lovgivningen, som nyder bred støtte. Noget andet er, at der – som podcasten tydeligt viser – er tale om et yderst komplekst emne. Derfor er det af største vigtighed, at de, der varetager området, vitterlig er (sundheds)faglige eksperter, som desuden besidder psykologiske og kulturelle kompetencer og arbejder bevidst med inklusion og afstigmatisering.

Sagens perspektiver for et eventuelt forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring

En del af de problematikker, som kommer frem i ”Det levende bevis” kan naturligvis ikke sammenlignes direkte med en situation, hvor der er forbud imod ikke-medicinsk drengeomskæring. Først og fremmest vil der for drenges vedkommende typisk ikke være tvivl om, hvorvidt en omskæring har fundet sted.

Men hvis ikke-medicinsk drengeomskæring forbydes og kriminaliseres i Danmark, vil der uden tvivl opstå andre scenarier, hvor familier kan komme i en lignende klemme. Eksempelvis vil der forventeligt opstå situationer, hvor der er foretaget omskæring af en dreng i udlandet, og hvor forældrene hævder, at omskæringen er sket på medicinsk indikation.

I modsætning til kvindelig omskæring/FGM, som ikke har nogen positiv sundhedsmæssig effekt, så benyttes mandlig omskæring overalt i verden som standardbehandling ved en række penissygdomme. Men det er umuligt på selve omskæringen at se forskel på en medicinsk indikeret og en ikke-medicinsk omskæring.

Derfor vil danske myndigheder på baggrund af en indberetning fra for eksempel en skolelærer kunne sætte spørgsmålstegn ved indikationen for omskæringen. Dette vil kunne føre til mange af de samme problematikker og potentielle fejltrin fra myndighedernes side, som den familie, der fejlagtigt blev anklaget, dømt og straffet for FGM, har været udsat for.

Omskæring af drenge er langt mere udbredt end FGM i Danmark. Der udføres årligt ca. 4000 medicinsk indikerede mandlige omskæringer i det danske sundhedsvæsen, heriblandt ca. 800 på drenge i alderen 0-17 år. Dertil kommer estimeret 1000-2000 ikke-medicinske drengeomskæring om året. På baggrund af disse tal kan der blive tale om adskillige sager årligt, som vil kunne ramme i øvrigt almindelige og velfungerende familier.

Alle med interesse for disse emner opfordres til at lytte til ”Det levende bevis”, som er yderst velfortalt, nuanceret, grundigt researchet og dybt tankevækkende.

Stort tillykke med Cavling-prisen 2022 til journalist Frederik Hugo Ledegaard Thim og ikke mindst til familien, som nu endelig bliver hørt og forhåbentlig derved føler en form for oprejsning. Man må håbe, at sagen genoptages og revurderes med brug af kompetente faglige eksperter og baseret på korrekt sundhedsfaglig information.

OK afviser sponsorstøtte til Intact Denmark

4. august 2022 bragte Kristeligt Dagblad en artikel, der gjorde os opmærksomme på, at foreningen Intact Denmark få dage forinden var blevet optaget på og kort efter slettet fra energiselskabet OK’s liste over sponsorerede foreninger. Det har været fremme, at årsagen til afvisningen af Intact Denmark er, at det er en forening, der agerer politisk.

Som vi ser det, er problemet med Intact Denmark imidlertid ikke foreningens politiske agenda. Andre foreninger, som OK støtter, kan også have politiske mål. Forskellen er, at andre foreninger på OKs sponsorliste arbejder i overensstemmelse med myndighedernes vidensformidling, anbefalinger og retningslinjer.

Til sammenligning har Intact Denmark i snart ti år fremført den ene falske påstand efter den anden om ikke-medicinsk drengeomskæring. Efterhånden som foreningens påstande tilbagevises eller viser sig inopportune, finder man på nye fortællinger med det formål at legitimere indførelse af et forbud.

Ud over den løbende generering af usande fortællinger, afviser Intact Denmark bedste viden og myndighedsanbefalinger, herunder fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Læg dertil konspirationsteorier om fordækte modstandere samt beskyldninger mod OK og andre, der ikke støtter foreningen, for indirekte at støtte påståede overgreb mod børn.

På alle disse punkter er Intact Denmark direkte sammenlignelig med antivaxx’ere og lignende grupper.

Enhver er i sin gode ret til at mene, at ikke-medicinsk drengeomskæring er et sært og ubehageligt fænomen. Faktum er dog, at samtlige verdens nationale sundhedsmyndigheder og internationale sundhedsorganisationer er enige om, at korrekt udført drengeomskæring generelt er et ukompliceret indgreb uden negative konsekvenser for sundhed og seksualitet.

New study by Morten Frisch and the Danish Statens Serum Institut finds nothing new about HIV transmission in Denmark

The study’s comparison between Denmark and sub-Saharan Africa is flawed.

Recently, the Danish epidemiologist Morten Frisch published a study in which he concludes that circumcision of boys does not reduce the risk of HIV transmission among men in Denmark.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00809-6
Statens Serum Institut (SSI) promotes the study and this conclusion on the Institute’s website.
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/omskaring-beskytter-ikke-drenge-mod-sexsygdomme-senere-i-livet
There is nothing new or surprising about the fact – as found in the study – that male circumcision has no effect on HIV transmission in Denmark. There are two main reasons for this:

  1. In Denmark, according to SSI’s own figures, HIV is primarily transmitted among men who have sex with men (MSM).
    https://en.ssi.dk/surveillance-and-preparedness/surveillance-in-denmark/annual-reports-on-disease-incidence/hiv-2019
    Male circumcision has no effect on transmission of HIV among MSM.
    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30879508/
    Therefore, WHO, UNAIDS etc. do not recommend male circumcision to prevent HIV among MSM.
  2. The low occurrence of HIV in Denmark makes the overall risk of contracting HIV through heterosexual transmission extremely low. (In fact, the study finds zero (0) HIV-infected circumcised Danish men in its data sample, see table 1.)

HIV transmission in sub-Saharan Africa

Whereas the low occurrence of HIV among Danish men, both circumcised and uncircumcised, is unsurprising, Morten Frisch then proceeds to generalize these findings to sub-Saharan Africa, claiming that circumcision of boys is equally without effect there.

This generalization is highly problematic because the patterns of transmission differ significantly between Denmark and sub-Saharan Africa.

In sub-Saharan Africa, the vast majority of transmission is through heterosexual contact. Against this type of transmission, male circumcision has been found to reduce the risk of transmission by app. 60% in high-risk settings. This has been shown by large, randomized trials conducted in Uganda, Kenya, and South Africa.

Since 2007, WHO has recommended male circumcision services as one of several preventive measures in the HIV-AIDS prevention programs. These programs are now implemented in 15 countries in sub-Saharan Africa which have been identified as high-risk areas, and they have contributed to a reduction in HIV transmission in recent years.

The context in Denmark

For years, Morten Frisch has been a vocal proponent of criminalization of non-medical circumcision of boys in Denmark (including a citizen proposal advocating up to 6 years of prison for parents who have their son circumcised).

We fear that Morten Frisch’s comparison between Denmark and Africa may in fact be yet another attempt to bolster his anti-circumcision agenda in Denmark.

However, sowing doubt about the African HIV-AIDS prevention programs is a hazardous strategy. Casting doubt on the validity and effectiveness of the prevention programs may potentially lead to fewer participants in these programs. In that case, the cost may ultimately be counted in human lives.

Klage til DR over DR P1-programmet ‘Sygt nok. Den forvirrede forhud’, som blev sendt den 18. september 2020

I efteråret 2020 klagede CircumInfo.dk til DR over det stærkt tendentiøse og direkte vildledende indhold i DR P1-programmet ‘Sygt nok. Den forvirrede forhud’. Hele klagen kan læses her:

Vi finder det yderst problematisk, at alle de medvirkende i programmet uimodsagt fremfører enslydende og stærkt tendentiøse holdninger vedrørende hhv. medicinsk og ikke-medicinsk drengeomskæring, mandlig omskæring og forhudens funktion. Der er tale om holdninger, som hverken understøttes af danske og udenlandske sundhedsmyndigheder eller af internationale sundhedsorganisationer.


De fleste af de fremførte holdninger er grundigt og systematisk undersøgt, blandt andet af Styrelsen for Patientsikkerhed, og på den baggrund tilbagevist: https://stps.dk/da/nyheder/2020/opdateret-notat-om-omskaering/~/media/C08D154EE830415BBEA6EB17669979BC.ashx


For at forstå, hvor disse holdninger stammer fra, er det nødvendigt med lidt baggrund. Den ideologiske modstand mod drengeomskæring stammer fra USA, hvor den siden 1980’erne er kommet til udtryk som såkaldt intaktivisme (en sammentrækning af ordene intakt og aktivisme).


Intaktivismen er i USA kendt som en aggressiv og fanatisk, men i udbredelse og indflydelse marginal bevægelse. Som ideologi har intaktivismen flere ligheder med anti-vaxx og lignende fake-science ideologier: Dels fremføres holdninger og påstande med stor lidenskab og præsenteres som videnskab, men de understøttes ikke af den bedste videnskabelige evidens på området.


Dels konstrueres et verdensbillede omkring ideologien, som tager afsæt i amerikansk intaktivisme, og som samtidig løbende opdateres og tilpasses til lokale forhold. Man søger hele tiden efter nye argumenter, der kan understøtte og bestyrke egen virkelighedsopfattelse – i dette tilfælde at mandlig omskæring er ekstremt farligt og skadeligt.


Et eksempel på en konstruktion, der er tilpasset den aktuelle situation i Danmark er, at det nu hedder sig, at Styrelsen for Patientsikkerheds notat fra februar 2020 (se ovenfor) er et stykke politisk bestillingsarbejde, der er blevet til, fordi ”stærke kræfter” modarbejder ”sandheden” og det ”moralsk rigtige” standpunkt, at ikke-medicinsk drengeomskæring bør forbydes.


Intaktivismen er eksporteret til flere lande, men intetsteds har bevægelsen vundet nær samme udbredelse som i Danmark. Dette skyldes i høj grad nogle ekstremt dedikerede enkeltpersoners indsats for sagen i Danmark.


Desuden kan man pege på mekanismer i det danske samfund, som gør det muligt for fake-science fortællinger af få indflydelse på befolkning og medier. For eksempel er der i Danmark en høj grad af tillid og gennemsigtighed i samfundet, også på det politiske niveau, og mange beslutningsprocesser bygger netop på dialog og inddragelse. Men ligesom vi så med anti-vaxx-bevægelsen, kan en tillidsfuld og inkluderende dialog desværre også udnyttes til uhindret at udbrede usandheder. Det er det, vi mener, der skete i programmet ”Sygt nok” den 18. september 2020.

I programmet udtaler følgende sig om forhud og mandlig omskæring:
• Jørgen Hoppe, speciallæge i almen medicin og forsker i forhud og omskæring.
• Morten Frisch, leder af Projekt Sexus og overlæge og epidemiolog ved Statens Serum Institut.
• Jørn Madsen, evolutionsbiolog og oversætter af Arternes Oprindelse.


Kommentarer til valg af kilder i udsendelsen:
Vi er ikke bekendt med, at Jørgen Hoppe har publiceret videnskabelige studier om mandlig omskæring. Vi er bekendt med, at Jørgen Hoppes holdning til drengeomskæring har resulteret i, at han har skrevet et høringssvar til Sundhedsstyrelsen, hvor han fremfører uunderbyggede påstande vedrørende de skadelige konsekvenser af drengeomskæring, herunder at drengeomskæring skulle resultere i et voldsomt smertetraume, der angiveligt skulle skade tilknytningen til moderen og dermed skade tilliden til andre mennesker. https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17406


Som det fremgår af høringssvaret, benytter Jørgen Hoppe ingen videnskabelige referencer til at understøtte denne og andre påstande. Det er ikke så mærkeligt, da der ikke foreligger en sådan videnskabelig dokumentation.


I en artikel i tidskriftet Bias (18. januar 2018) gentager Jørgen Hoppe til citat sine udokumenterede spekulationer om, at omskæring af et drengebarn vil skade drengens forhold til moderen, som igen skulle give vanskeligheder ved amning.
Læseren af artiklen i Bias får nemt det indtryk, at Jørgen Hoppes udsagn om, at drengeomskæring skulle resultere i ”traumet i underbevidstheden”, og at det kan skade forholdet til moderen, tager afsæt i videnskabelig dokumentation. Som nævnt er dette ikke tilfældet. Læseren udsættes dermed for misinformation, der præsenteres som sundhedsfagligt begrundet.


Det er naturligvis helt legitimt, at Jørgen Hoppe er fortaler for et forbud mod drengeomskæring. Men det er uacceptabelt, at man som læge og sundhedsprofessionel benytter udokumenterede personlige spekulationer, der fremstilles som videnskab, for at styrke sin egen agenda og argumentation.


En anden medvirkende i programmet er overlæge Morten Frisch. Frisch er medstiller af et borgerforslag, hvor idet foreslås, at forældre der lader deres drengebørn omskære, skal idømmes fængsel i op til 6 år.


Til orientering har Morten Frisch i tidens løb fremført en række påstande om konsekvenser af drengeomskæring, herunder at omskæring skulle resultere i seksuelle funktionsproblemer, en høj forekomst af urinrørsåbningsforsnævring, at omskæring kan resultere i autisme, og at risiko for komplikationer skulle være højere ved omskæring af helt små drengebørn end sammenlignet med omskæring senere i livet.


Samtlige af disse påstande er i detaljer undersøgt og vurderet af Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), som i februar 2020 udkom med en 122 sider systematisk gennemgang af en række aspekter vedrørende ikke-medicinsk drengeomskæring. STPS konkluderer, at den bedste forskning på området ikke understøtter disse påstande. Der er tale om opspind fra Morten Frischs side.
https://stps.dk/da/udgivelser/2020/ikke-terapeutisk-omskaering-af-drenge/~/media/C08D154EE830415BBEA6EB17669979BC.ashx


Som en DR-relateret kuriositet kan nævnes, at DR Detektor tidligere har undersøgt en påstand fremført af Morten Frisch, hvor Frisch påstår, at forskning viser, at der skulle være en høj dødelighed forbundet med drengeomskæring. Detektor konkluderede, at den artikel, som Morten Frisch benyttede til at underbygge påstanden, var en ikke-videnskabelig artikel forfattet af en amerikansk modstander af drengeomskæring. Den pågældende forfatter har ingen videnskabelig baggrund og ernærer sig som producent af køleskabsmagneter. Kilde:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/doedstal-omskaarne-drenge-kan-ikke-bruges


Kommentarer med tidsangivelser til påstande, der fremføres i udsendelse ”Sygt nok”:


01.15
Her bliver Jørgen Hoppe og Morten Frisch præsenteret som “førende forskere” på området.

Kommentar:
Som nævnt ovenfor er vi ikke bekendt med, at Jørgen Hoppe har publiceret videnskabelige artikler på området. Morten Frisch har publiceret tre studier, der gør brug af epidemiologiske metoder. Disse tre studier har Morten Frisch vedholdende benyttet i sin kampagne for et forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring.


Med afsæt i de tre studier konkluderer Morten Frisch: 1) At omskæring resulterer i seksuelle funktionsproblemer; 2) At omskæring kan føre til autisme; og 3) At omskæring angiveligt fører til en høj forekomst af forsnævring af urinrørsåbningen.


Disse påstande er undersøgt og vurderet af STPS (se link ovenfor, s. 33, 34 og 35). STPS finder som nævnt, at de tre påstande ikke understøttes af den bedste viden og evidens på området.


02.07
Morten Frisch og Jørgen Hoppe bliver kaldt “eksperter”

Kommentar:
Se ovenfor.

17.58
Jørgen Hoppe omtaler her forhudsforsnævring som årsag til medicinsk omskæring.

Kommentar:
Det er ikke korrekt. Det er velkendt, at både forhudsbetændelse og lichen sclerosus (Balanitis Xerotica Obliterans; BXO) er hyppige følgesygdomme til forhudsforsnævring og dermed årsager til medicinsk omskæring. Et studie fra Rigshospitalet (Sneppen & Thorup, 2016), viser, at henholdsvis 17% og 25% af de medicinsk omskårne led af henholdsvis forhudsbetændelse og BXO. Disse sygdomme er yderst velkendte (se fx https://www.lichensclerosus.dk/bxo.html).

Naturligvis er både Jørgen Hoppe og Morten Frisch bekendt med disse årsager til omskæring. men undlader at nævne dem. Der er en strategisk årsag til, at disse sygdomme ikke nævnes (se nedenfor; kommentar til 55.15).

19.10
Jørgen Hoppe beretter, at den omskårne penis trækker fugtighed ud af skeden på den kvindelige partner, og derfor har omskårne mænd behov for glidecreme, når de har sex med en kvinde, da den omskårne penis ikke kan bevare fugtigheden i skeden.

Kommentar:
Dette er fri fantasi. Der findes ikke et eneste studie, som viser, at omskårne mænd har et højere forbrug af glidecreme end ikke-omskårne mænd. Det er korrekt, at der sælges mere glidecreme i USA sammenlignet med andre lande, men denne observation kan muligvis skyldes kulturelle mønstre og kan ikke anvendes til at konkludere, at omskårne mænd har behov for glidecreme. Der er tale om en klassisk intaktivistisk myte, som bidrager til at sygeliggøre omskårne mænd.

19.55
Jørgen Hoppe udtaler, at det er ubehageligt, når bruseren strejfer glans i brusebadet.

Kommentar:
Dette må igen betegnes som fri fantasi og opspind, der anvendes til at sygeliggøre omskårne mænd og påpege påståede negative konsekvenser ved omskæring, som ikke er dokumentereret af videnskabelig litteratur.

20.43
Morten Frisch udtaler, at forhuden beskytter urinvejsåbningen. Uden forhud vil man ofte få læderinger af urinvejsåbningen, da kar bliver ødelagt, og dette fører til en markant øget forekomst af forsnævring af urinrørsåbningen.

Kommentar:
Som tidligere nævnt har STPS med afsæt i bedste viden på området og tal fra Landspatientregistret i detaljer undersøgt denne påstand. STPS konkluderer, at der er tale om en yderst sjælden sygdom. Se notatet fra STPS s. 34. Se yderligere kommentarer ved 21.15.

21.15
Morten Frisch udtaler, at risikoen for forsnævring af urinrørsåbningen er 20-25 gange højere risiko blandt tidligt omskårne end sammenlignet med ikke-omskårne mænd.

Kommentar:
Det er korrekt, at Morten Frisch som nævnt ovenfor har udført et registerbasereret studie med fokus på en sammenhæng mellem omskæring og forsnævringer. Her finder han, at der er en øget relativ risiko for forsnævring i den størrelsesorden, som Morten Frisch nævner.


Hvad Morten Frisch helt bevidst ikke nævner er, at han i samme studie blandt 3375 omskårne drengebørn, som blev fulgt over flere år, kun fandt seks drenge (6!) med den nævnte type forsnævring. Den absolutte risiko for forsnævringer er dermed 0.18% (6/3375).

Andre danske studier viser en lignende meget lav forekomst af forsnævringer (Thorup et al., 2013) eller en forekomst på nul (Sørensen & Sørensen, 1988). STPS er kommet frem til samme konklusion (se s. 34).


Morten Frischs form for fremstilling af risici, som tydeligvis er drevet af en politisk agenda, kaldes ”relativ risk bias” og er velbeskrevet i den forskning, som har fokus på fake-health science. Her benytter man den relative risiko til at give et overdrevent indtryk af konsekvenser af en given eksponering, i dette tilfælde omskæring vs. ikke-omskæring. Men man undlader bevidst at formidle information om den absolutte risiko for udfaldet – her en risiko for forsnævring af urinrørsåbningen på ca. 0.18%.

22.00
Morten Frisch udtaler, at forhuden beskytter mod infektioner i urinrøret.

Kommentar:
Vi har ingen idé om, hvor dette stammer fra. Der er os bekendt ikke et eneste studie, som kan understøtte denne påstand. Derimod er der en række studier, som viser, at der muligvis er en beskyttende effekt af omskæring på en række forskellige urinvejsinfektioner. Disse effekter er dog næppe af klinisk relevans i højindkomstlande.

27.40
Jørgen Hoppe udtaler, at man omskærer sjældnere og sjældnere af medicinske årsager.

Kommentar:
Jørgen Hoppe og Morten Frisch nævner ikke, at der årligt omskæres ca. 4000 drenge og voksne mænd af medicinske årsager i Danmark. Vi er desuden ikke bekendt med, at dette tal skulle være faldende.

29.30
Morten Frisch nævner, man omskærer alt for ofte baseret på diagnosen phimosis (forhudsforsnævring).

Kommentar:
Igen undlader Morten Frisch at nævne, at der forekommer flere følgesygdomme til forhudsforsnævring (se fx den hyppigt forekommende bindevævssygdom BXO nævnt ovenfor), hvor der i mange tilfælde kun er én behandling, som reelt har effekt, nemlig omskæring. Se desuden kommentar til 55.15 nedenfor med forklaring på, hvorfor Morten Frisch undlader at nævne disse to hyppigt forekommende penis-/forhuds-sygdomme.


34.30
Jørn Madsen nævner, at man får forhornet hud på penishovedet, at følsomheden falder på glans, og at forhornet hud dannes på glans. Jørgen Hoppe bekræfter, at glans forhornes og følsomheden falder.


Dette er ren ammestuesnak, som hyppigt benyttes af fortalerne for et forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring. På grund af disse fortællinger har man i detaljerede laboratoriebaseret forskning netop undersøgt dette. Der er absolut intet belæg for disse påstande (Bossio et al., 2016; Szabo & Short, 2000).


36.10
Morten Frisch nævner, at to forskergrupper i laboratorieundersøgelser har vist, at der flere steder på penis er forskelle i følsomhed mellem omskårne og ikke-omskårne, samt at følsomhed for temperatur og let tryk er størst på forhuden. Hermed tillægger Morten Frisch forhuden en stor følsomhedsmæssig betydning.

Kommentar:
Det er korrekt, at der foreligger 5-6 såkaldte objektive studier. I disse studier måler man følsomhed ved stimuli baseret på tryk på penis med pinde etc. Men Morten Frisch undlader bevidst at nævne, at det kun er i to af disse studier, at man reelt finder en forskel mellem omskårne og ikke-omskårne.


Det ene studie (Sorrells et al., 2007) er i øvrigt finansieret, udført, sammenskrevet og publiceret af amerikanske intaktivister og er designet på en sådan måde, at det er umuligt ikke at opnå de nævnte resultater.


Hvad Morten Frisch ikke nævner i den forbindelse er, at der er udført ca. 40 studier med fokus på, hvordan omskårne og ikke omskårne mænd oplever sex og seksuelle funktionsevner. To af disse studier er ovenikøbet meget store randomiserede kliniske trials (lodtrækningsstudier) (Kigozi et al., 2008; Krieger et al., 2008). Der er desuden udført flere systematisk reviews af disse undersøgelser, som alle viser det samme: Der er ingen sammenhæng mellem omskæring og oplevede seksuelle funktionsevner, herunder følsomhed. Se STPS s. 33.

44.05
Maja Thiele udtaler, at man ikke laver randomiserede (lodtræknings) forsøg. Morten Frisch bekræfter dette og siger, at det er ”et kæmpe problem”.

Kommentar:
Dette er atter en bevidst udeladelse fra Morten Frischs side. Som tidligere nævnt er der i forbindelse med store kliniske randomiserede studier i Afrika af sammenhængen mellem omskæring og HIV udført meget detaljerede studier vedrørende effekt af omskæring på seksuelle funktioner/seksuelle funktionsproblemer (Kigozi et al., 2008; Krieger et al., 2008).

48.25
Morten Frisch udtaler, at det er vigtigt at holde de medicinske omskæringer uden af den danske debat om ikke-medicinsk omskæring. Desuden udtaler Morten Frisch, at man omskærer medicinsk på grund af stramhed (forhudsforsnævring) eller af kosmetiske grunde.

Kommentar:
Det er interessant at bemærke, at Morten Frisch netop ikke selv skelner mellem medicinske og ikke-medicinske omskæringer i sit studie fra 2011 (se kommentar ved 55.15).


For tredje gang i udsendelsen undlader Morten Frisch at nævne bindevævssygdommen BXO og forhudsbetændelse. Se ovenfor (17.58) og forklaring nedenfor på (55.15), hvorfor Morten Frisch af strategiske årsager undlader at nævne disse sygdomme.

Fra 49.00
Morten Frisch udtaler, at der en beskyttende effekt af omskæring, når det handler om HIV-infektioner i HIV-højrisikoområder. Morten Frisch understreger, at effekten kun er dokumenteret, når man omskæres som voksen (fra 15 år og opefter). Morten Frisch udtaler ved 50.15, at der “ikke er for 2 øre videnskabelig evidens for i forhold til HIV-forebyggelse” (når vedkommende omskæres som dreng).


Kommentar:
På trods af at Morten Frisch gennem mange år vedholdende har formidlet påstanden om, at omskårne ikke har en nedsat risiko for HIV sammenlignet med ikke-omskårne i HIV-højrisikoområder, vælger han her at erkende, at der reelt er en sådan beskyttende effekt af omskæring.


Det er korrekt, at der ikke foreligger kliniske randomiserede trials (lodtrækningsstudier), hvor man følger tidligt omskårne drenge og undersøger effekt på HIV-infektion. Men i udsendelsen nævner Morten Frisch ingen mulig årsag til, hvorfor der skulle være en forskel i HIV-forebyggende effekt af omskæring, når man sammenligner omskæring af drenge og voksne mænd, men holder blot fast i den nævnte påstand.

Der er i forskningen beskrevet flere mekanismer, som kan forklare, hvorfor fjernelse af forhuden resulterer i nedsat risiko for HIV hos omskårne mænd (tilstedeværelsen af langerhans celler i forhuden; og risikoen for meget små ridser i forhuden; ”microtear”).

Man undres over, hvorfor Morten Frisch slet ikke nævner disse mekanismer, når programmet netop handler om forhuden. Men det er der en forklaring på: Ingen af disse forklaringer på en mekanisme, der beskytter mod HIV blandt omskårne, taber deres validitet, hvis forhuden fjernes hos en dreng, i forhold til hvis der er tale om en voksen mand, som omskæres.

Derudover vil enhver med basal indsigt i epidemiologi vide, at det ville være både uetisk og forskningsmæssigt ekstremt vanskeligt, hvis ikke umuligt, at lade eksempelvis tre måneder gamle drenge omskære for derefter at følge dem over for eksempel 20-30 år, indtil de er blevet seksuelt aktive, for at vurdere hvorvidt de vil få en lavere risiko for HIV sammenlignet med en uomskåret kontrolgruppe, der følges i samme periode.

53.35
Morten Frisch udtaler, at der er meget begrænset litteratur vedrørende de seksuelle langtidskonsekvenser af tidlig drengeomskæring. Morten Frisch udtaler, at ”fortalere for drengeomskæring” ynder at henvise til såkaldte metaanalyser eller review-artikler. Kun 5-6 af 40 artikler inkluderer data fra tidlig drengeomskæring. Morten Frisch mener altså, at det er mere skadeligt for seksuelle funktionsevner, hvis man omskæres i en tidlig alder end sammenlignet med omskæring i en sen alder.

Kommentar:
Denne kritik (hypotese) fra Morten Frisch af de tidligere nævnte systematisk reviews, som alle konkluderer, at der ikke er nogen sammenhæng mellem omskæring og oplevede seksuelle funktionsproblemer, er kun relevant, hvis der foreligger observationer, som tyder på, at det er mere skadeligt for de seksuelle funktionsevner at blive omskåret tidligt end sent i livet.

Morten Frisch har tidligere fået samme spørgsmål, hvilket han har besvaret med referencer til studier, der enten slet ikke har fokus på området eller viser det stik modsatte: At det er mere skadeligt for seksuelle funktionsevner at blive omskåret sent. For detaljer vedrørende Morten Frischs manipulerende brug af referencer og argumentation, se: https://circuminfo.dk/2020/05/14/kommentar-til-debatindlaeg-af-en-gruppe-laeger-om-drengeomskaering-i-politiken-15-marts-2020/

54.53.
Morten Frisch udtaler, at der er studier, som viser negative konsekvenser af tidlig omskæring.


55.15.
Morten Frisch refererer til sin egen tværsnitsundersøgelse fra 2011 (Frisch et al., 2011). Herefter udtaler Morten Frisch, at mænd der bliver omskåret i drengealderen, har en øget forekomst af orgasmeproblemer.

Kommentar til ovenstående to tidspunkter:
1) Der er intet i Morten Frischs studie fra 2011, som viser, at tidlig omskæring resulterer i større risiko for orgasmeproblemer end sen omskæring. At påstå det er rent opspind.


2) Den omtalte tværsnitsundersøgelse fra 2011 er spydspidsen i Morten Frischs kampagne imod drengeomskæring. Her konkluderer Morten Frisch, at mandlig omskæring øger risikoen for seksuelle problemer uden at forholde sig til, om der er tale om medicinsk eller ikke-medicinsk omskæring.

I sit kampagnemateriale udlægger Morten Frisch resultaterne af studiet sådan, at denne konklusion også gælder for ikke-medicinske omskæringer, på trods af at 73% af de omskårne mænd, der indgår i studiet, må formodes at være omskåret af medicinske årsager, idet de angiver deres religiøse tilhørsforhold som lutheransk protestant. Ud af 125 omskårne mænd angiver 5 at være muslimer og 2 at være jøder. Det må derfor formodes, at langt størstedelen, om ikke alle de øvrige, havde en penissygdom inden omskæring.

De sygdomme, som behandles med medicinsk indikeret omskæring, er velkendte kausale årsager til seksuelle problemer. Derfor vurderes den omtalte publikation i et systematisk litteraturstudie publiceret i Danish Medical Journal til at have begrænset videnskabelig relevans i forhold til belysning af sammenhængen mellem ikke-medicinsk mandlig omskæring og seksuelle funktionsproblemer (Shabanzadeh et al., 2016). Dette systematiske review og tilhørende konklusion prioriteres højt af STPS (se s. 33, 3.4.1).


De hyppigste årsager til medicinsk omskæring er phimosis (forhudsforsnævring), der som nævnt ovenfor ifølge et studie fra Rigshospitalet i op til 25% og 17% af tilfældene ledsages af henholdsvis balanitis xerotica obliterans (BXO) og balanoposthitits (Sneppen og Thorup, 2016). BXO resulterer i bindevævsdannelse på glans penis, som efterlader en uelastisk hud med arvæv. Det er velkendt, at phimosis, BXO og balanoposthitits resulterer i seksuelle funktionsproblemer senere i livet (se fx Kantere et al., 2014; Thorvaldsen og Meyhoff, 2005). For eksempel viser det svenske studie af Kantere et al., at 56% af alle mænd med BXO rapporterer, at de har seksuelle problemer:
https://www.medicaljournals.se/acta/content/abstract/10.2340/00015555-1797


Det ville derfor være meget mærkeligt, hvis de omskårne mænd i Morten Frischs studie fra 2011 ikke havde en øget risiko for seksuelle funktionsproblemer. Det er i øvrigt helt basalt inden for epidemiologien, at man ekskluderer personer, som af andre årsager end de relevante er disponeret for den sygdom, som man ønsker at undersøge.

De veldokumenterede effekter af BXO og forhudsbetændelse på seksuelle funktionsproblemer er et problem for Morten Frisch, da denne evidens netop viser, at årsagen til resultaterne i hans studie fra 2011 skyldes penisproblemer før omskæring, og dermed ikke er et resultat af omskæringen. Dette er den åbenlyse grund til, at Morten Frisch ikke vil nævne disse penis- og forhudssygdomme, da denne formidling af veldokumenteret viden vil svække brugen af hans eget studie fra 2011 i hans kampagnemateriale for et forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring.

Sundhedsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed afviser forskeres påstand om, at drengeomskæring har negative socio-psykologiske konsekvenser

Den 26. november 2020 publicerede en forskergruppe bestående af danske, italienske og amerikanske forskere en artikel i tidskriftet Helyon med titlen: ”Neonatal male circumcision is associated with altered adult socio-affective processing” (oversættelse til dansk: Mandlig omskæring udført umiddelbart efter fødslen er associeret med ændringer i sociale tilknytningsmønstre som voksen). Artiklen kan læses her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7702013/pdf/main.pdf

Publikationen er baseret på en tværsnitsundersøgelse, hvor man har interviewet en række omskårne og ikke-omskårne mænd. Forfatterne konkluderer blandt andet, at omskårne mænd sammenlignet med ikke-omskårne mænd har lavere grad af tilknytning til andre mennesker, lavere grad af følelsesmæssig stabilitet, stærkere seksuel drift og er mere sensationssøgende. Ifølge forfatterne kan disse negative senfølger af tidlig omskæring tilskrives en traumatisk smerteoplevelse i forbindelse med selve omskæringen.

En af artiklens medforfattere er danske Michael Winterdahl, der er ansat som gæsteforsker ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.

I forbindelse med Folketingets behandling af et borgerforslag om kriminalisering af ikke-medicinsk drengeomskæring med en foreslået straframme for forældre, der lader deres sønner omskære, på op til 6 års fængsel, sendte Michael Winterdahl før artiklens publicering (8. oktober 2020) en henvendelse til Folketingets Retsudvalg under titlen: ”Vedrørende psykologiske følger af tidlig drengeomskæring” https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B7/spm/21/index.htm

Svaret fra Retsudvalget kom den 13. januar 2021. Sundhedsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) konkluderer på basis af en sagkyndig gennemgang af artiklen, at man ikke med den som afsæt kan konkludere, at tidlig drengeomskæring har senfølger i forhold til tilknytning og andre psykologiske parametre.

STPS skriver: ”Samlet vurderer styrelsen, at det på baggrund af den foreliggende artikel og viden ikke kan konkluderes, at ikke-terapeutisk omskæring medfører negative langtidskonsekvenser, som anført i artiklen”. https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B7/spm/21/svar/1735327/2318000.pdf?fbclid=IwAR0QoFCq_jnScom25303qB034aqCJi-bY4zt92OPhOaZCUNisZXc97wect4

Dermed afviser Folketingets Retsudvalg, Sundhedsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed de pågældende forskeres påstand om, at drengeomskæring har negative psyko-sociale konsekvenser.

Klage vedrørende TV2- indslag om ikke-medicinsk drengeomskæring, 17.-19. november 2020

Til TV2.

Vi ønsker hermed at klage over den række indslag omhandlende ikke-medicinsk drengeomskæring, som TV2 bragte på flere af sine kanaler i dagene 17.-19. november 2020.

I indslagene nævnes blandt andet, at mindst 180 drengebørn i de senere år har haft alvorlige følgevirkninger af ikke-medicinsk drengeomskæring.

Allerede senest den 16. november 2020 fik TV2 oplyst fra Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrelsen, at TV2’s tolkning og udlægning af data på baggrund af en aktindsigt var fejlagtig.
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/SUU/bilag/115/2286724.pdf

Trods denne klare korrektion bragte TV2 alligevel gentagne indslag med de fejlagtige oplysninger i de følgende dage, bl.a. i TV2 Nyhederne den 17. november, adskillige gange på TV News den 18. november samt om morgenen den 19. november.

De fejlagtige oplysninger blev med TV2 som kilde efterfølgende viderebragt i en lang række sammenhænge, blandt andet af Dansk Folkepartis sundhedsordfører under en debat i folketingssalen den 19. november og i en leder i Jyllands-Posten den 22. november.

Af de vejledende regler om god presseskik fremgår det bl.a.:

Det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte.

Af ovennævnte notat fra Sundheds- og Ældreministeriet fremgår det, at: ”Sundhedsdatastyrelsen har oplyst journalisten om, at journalisten ikke korrekt har gengivet styrelsens opgørelse.”

I kommentarerne til reglerne for god presseskik nævnes bl.a.:

– Hvis en journalist for eksempel skriver en kritisk artikel baseret på et testresultat, vil det som udgangspunkt være en overtrædelse af god presseskik, hvis journalisten uden at nævne det er bekendt med andre tests, som kommer til det modsatte resultat.

– Berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen.

Til trods for at TV2 gennem sin journalist er blevet gjort bekendt med, at de oplysninger, I har bragt i jeres udsendelser, ikke er korrekte, har I ikke, som det ellers ville være i overensstemmelse med god presseskik, valgt at berigtige jeres forkerte oplysninger.

Vi finder det særligt graverende, at TV2 valgte at bringe indslagene adskillige gange, til trods for at oplysningerne på forhånd var korrigeret af den relevante myndighed.

Vi forventer derfor, at TV2 bringer en omfattende berigtigelse, der som minimum gør det klart at:

1. Påstanden om 180 ”alvorlige skader” er ikke korrekt. Data omhandler alene henvendelser, ikke skader/komplikationer.

2. De omtalte henvendelser omhandlede ikke specifikt ikke-medicinsk omskårne drenge. Materialet dækker alle aldersgrupper og omfatter også medicinsk indikerede omskæringer (som der udføres ca. 4000 af om året på danske sygehuse).

En berigtigelse kunne formuleres således:

”Den 17., 18. og 19. november bragte vi her på TV2 en historie om, at der på danske sygehuse i de senere år er registreret 180 alvorlige skader i forbindelse med omskæringer af drenge. Det er ikke sandt. Det nævnte antal drejer sig udelukkende om henvendelser til sygehuse, ikke om komplikationer. Desuden omhandlede henvendelserne sig ikke kun om drenge, der var omskåret af religiøse grunde, men også om omskæringer af medicinske årsager af drenge og mænd i alle aldre. Disse udføres der ca. 4.000 af om året på de danske sygehuse.”

Om foreningen CircumInfo.dk

Foreningen CircumInfo.dk promoverer ikke drengeomskæring, men har som formål at tilbyde saglig og evidensbaseret information om emnet. Foreningen er opstået som reaktion på de seneste års massive misinformation vedrørende drengeomskæring. Vi har forståelse for, at tanken om drengeomskæring kan virke fremmed for mange danskere, men vi siger fra over for sygeliggørelse af minoriteter på falsk grundlag og den udgrænsning og kriminalisering, der vil ligge i et eventuelt forbud.

Vi uddyber meget gerne ovenstående.

Med venlig hilsen, CircumInfo.dk
Ian C. Skovsted, cand.scient., biokemi, tlf. 29880001
Sohail Asghar, læge, ph.d., Master of Disaster Management, tlf. 20613737
Jette Møller, formand for SOS Racisme, tlf. 60633399
Nanna Solow, cand.mag., religionshistoriker, tlf. 60921432
Dan Meyrowitsch, ph.d., epidemiolog, forskningsleder, tlf. 60604386

Åbent brev nr. 2 til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

Den 30. december 2020 modtog CircumInfo.dk endelig – efter yderligere en anmodning 23. december 2020 om at besvare de fremsendte spørgsmål – følgende fra DASAIMs formand, Joachim Hoffmann-Petersen: “DASAIMs bestyrelse henviser til vores mange høringssvar som findes på vores hjemmeside, her er de væsentlige dele beskrevet. Hjemmeside: www.DASAIM.dk.”

Vi noterer os ud fra svaret, at DASAIM enten ikke ønsker eller ikke er i stand til at levere dokumentation for de påstande, som selskabet som det eneste i verden fremfører vedrørende bedøvelse i forbindelse med ikke-medicinsk drengeomskæring.


18. september 2020 bragte Weekendavisen et åbent brev fra CircumInfo.dk til DASAIM med en række spørgsmål til den videnskabelige evidens i forbindelse med DASAIM’s anbefalinger omkring bedøvelse ved ikke-medicinsk drengeomskæring.

DASAIM’s svar kom 1. oktober 2020. Herunder er CircumInfo.dk’s kommentarer til svaret. Kommentarerne er – ligesom det oprindelige åbne brev – også fremsendt direkte til repræsentanter for DASAIM’s bestyrelse.

1. oktober 2020 svarede Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM) i Weekendavisen på vores åbne brev fra 18. september 2020. Vi takker DASAIM for svaret og bemærker samtidig en række forhold.

Først og fremmest bider vi mærke i, at DASAIM anfører, at der kun er yderst begrænset videnskabelig evidens for en anbefaling af generel anæstesi til ikke-medicinsk drengeomskæring.

I stedet for den foreliggende evidens tager DASAIM udgangspunkt i case-rapports (beskrivelse af usædvanlige hændelser) for at støtte sit synspunkt. Man ignorerer hermed lægevidenskabelige studier af høj kvalitet (Cochrane-studier), der netop viser det modsatte.

Vi kan ikke tolke det anderledes, end at det er DASAIM’s holdning, at lægevidenskabelig evidens generelt kan tilsidesættes, samt at cherry-picking af studier, der støtter ens holdning, er i orden. Vi finder dette ganske alvorligt, da det kan få vidtrækkende negative konsekvenser for lægevidenskaben i almindelighed.

Dernæst bemærker vi, at DASAIM undlader at forholde sig til stort set samtlige spørgsmål i vores åbne brev. Skyldes det, at DASAIM ikke har et tilfredsstillende svar på spørgsmålene?

For at få afklaring på dette genfremsætter vi vores oprindelige spørgsmål og håber denne gang på et fyldestgørende svar, der tager udgangspunkt i gældende lægevidenskabelige evidens.

– Hvilke videnskabelige studier viser, at fuld bedøvelse er overlegen i forhold til lokal bedøvelse ved ikke-medicinsk drengeomskæring? Hvad er evidensgraden af disse studier?

– Hvilke videnskabelige studier, der ikke bygger på case-reports uden evidensmæssig relevans, viser, at ved ikke-medicinsk drengeomskæring skulle sikkerheden ved lokalbedøvelse være ringere end ved brug af helbedøvelse? Og hvad er det videnskabelige argument for, at DASAIM har valgt at negligere eksisterende systematiske reviews og andre studier, der netop viser, at der ikke er sikkerhedsmæssige problemer ved gængse lokalbedøvelsesmetoder?

– Hvilke lægevidenskabelige selskaber uden for Danmark anbefaler fuld bedøvelse ved ikke-medicinsk omskæring af drenge i alderen 0-2 år?

– Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at ikke-medicinsk omskæring af mindre drengebørn foretages i lokalbedøvelse. WHO har udgivet en række guidelines om emnet. DASAIM’s formand har udtalt, at WHO’s guidelines kun er relevante for lavindkomstlande og ikke egner sig til danske forhold. Udtalelsen er faldet, på trods af at disse guidelines netop henvender sig til hele verden. Er det DASAIMs officielle holdning, at man generelt bør se bort fra WHO’s guidelines og anbefalinger?

– DASAIM har udtalt, at lægemidler til lokalbedøvelse ikke er godkendte til mindre børn. Såkaldt off-label brug af lægemidler på lægelig indikation forekommer dog som bekendt rutinemæssigt. Disse lægemidler anvendes hyppigt til lokalanæstesi ved udførelse af mindre invasive procedurer på småbørn, for eksempel til behandling af sår, på landets skadeklinikker.

Er DASAIM generelt imod off-label anvendelse af lægemidler?

Og i så fald: Hvorfor anbefaler DASAIM så i egne guidelines lægemidler til smertebehandling af småbørn, der ikke er godkendte til småbørn og slet ikke registreret som lægemidler i de administrationsformer, der er velegnede til småbørn, men skal fremskaffes som lægemiddel på særlig udleveringstilladelse?

Og hvis ikke: I hvilke tilfælde kan man acceptere off-label brug af lægemidler?

Åbent brev til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Nedenstående åbne brev fra CircumInfo.dk til DASAIM er bragt i en let redigeret udgave som kronik i Weekendavisen 18. september 2020 under titlen “Uvidenhed og politiske motiver”.

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) har med notatet ”Ikke-terapeutisk omskæring af drenge” fra februar 2020 leveret den formentlig grundigste og mest omfattende systematiske gennemgang, der er lavet på verdensplan om dette emne.

Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM) har tilkendegivet, at man ikke er enig i notatets konklusion om, at ikke-medicinsk drengeomskæring kan foregå i lokalbedøvelse. DASAIM fremfører, at fuld bedøvelse er nødvendig til smertedækning. Denne holdning fremførte DASAIM allerede i høringssvar til STPS i 2018, da arbejdet med notatet begyndte.

I en kronik i Altinget 3. september 2020 opregner DASAIM årsagerne til, at de for nylig trådte ud af STPS’s arbejdsgruppe, der skal udforme en ny vejledning for ikke-medicinsk drengeomskæring i Danmark.

Men hverken i 2018 eller nu understøttes DASAIM’s argumentation af lægevidenskabelige studier. Dertil kommer, at DASAIM’s formand flere gange har udtalt, at hans primære formål med at deltage i debatten er at få indført et forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring.

Hvis DASAIM får kravet om helbedøvelse opfyldt, vil det fungere som et de facto forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring, da det er risikofyldt og ressourcekrævende at lægge børn under to år i helbedøvelse. Det tyder derfor på, at DASAIM – et fagligt, videnskabeligt selskab – handler ud fra politiske motiver, fremfor at tage udgangspunkt i videnskabelig evidens.

Fuld bedøvelse (generel anæstesi) er ikke velundersøgt til brug ved ikke-medicinsk drengeomskæring. Vi har kendskab til to randomiserede studier (lodtrækningsstudier), hvor lokalbedøvelse sammenlignes med fuld bedøvelse.

I et omfattende studie (Serour et al., Canadian J. Anesth, 1996) blev 250 drenge fordelt ud fra lodtrækningsprincippet til henholdsvis at modtage lokalbedøvelse i form af penisblokade eller en kombination af både lokalbedøvelse og fuld bedøvelse.

Forfatterne konkluderer, at lokalbedøvelse alene er overlegen i forhold til kombinationen af lokalbedøvelse og fuld bedøvelse, idet patienter i sidstnævnte gruppe har brug for både yderligere smertestillende og beroligende medicin. Dette skyldes, at agitation (uro) efter fuldbedøvelse er en velkendt komplikation til fuldbedøvelse hos børn. Behandling kræver administration af beroligende medicin.

I det andet studie (Panda et al., Indian J. Urol., 2011) konkluderer forfatterne, at lokalbedøvelse med samtidig let beroligende medicin (sedation) med lægemidlerne midazolam og ketamin er overlegen med hensyn til smertedækning, samt resulterer i bedre kontrol af kredsløbet end fuld bedøvelse.

DASAIM omtaler sidstnævnte studie i den nævnte kronik, men vælger på baggrund af to patienter i studiet, hvor lokalbedøvelse fejlede, at fejlcitere forfatternes konklusion til at være til fordel for fuldbedøvelse. Forfatterne konkluderer som nævnt netop det modsatte. I bedste fald må man derfor anse DASAIMs ukorrekte fortolkning for at bero på en misforståelse, mens der i værste fald er tale om en bevidst fordrejning af forskernes konklusion.

Udover ovennævnte studier har vi kendskab til ét større prospektivt studie (López-Maya et al. (Revista Mexicana de Anesthesiologica, 2009), som inkluderer 164 drenge, og hvor man sammenligner de to forskellige bedøvelsesmetoder. Konklusionen er den samme: Der er bedre smertedækning med lokalbedøvelse og let beroligende medicin (sedation) sammenlignet med fuld bedøvelse.

Ved en gennemgang af litteraturen på området kan vi på ingen måde finde dokumentation, som støtter de udsagn, DASAIM har fremført vedrørende sikkerhedsproblemer ved anvendelse af penisblokade, overfladebedøvende cremer m.m. som smertebehandling.

Tværtimod har vi fundet studier med højt evidensniveau, herunder Cochrane-reviews og studier publiceret i New England Journal of Medicine (verdens mest prestigefulde medicinske tidsskrift) og andre medicinske tidsskrifter, der tydeligt dokumenterer, at der ikke er sikkerhedsmæssige problemer ved korrekt anvendelse af disse lokalbedøvende metoder ved drengeomskæring.

STPS har i deres notat udvalgt de nævnte publikationer på baggrund af studiernes styrke, og disse studier bidrager til notatets endelige konklusion vedrørende optimal bedøvelse ved ikke-medicinsk drengeomskæring.

I stedet for at nævne og forholde sig til de nævnte reviews og sammenlignende studier vedrørende bedøvelse, har DASAIM valgt at fremhæve nogle publikationer, som beskriver enkelte isolerede hændelser. Disse publikationer kaldes case reports og tilskrives den laveste grad af evidens i den videnskabelige evidenspyramide.

Det forekommer nærliggende at konkludere, at DASAIMs udredning af området i bedste fald reflekterer uvidenhed om korrekt forskningsmæssig tilgang til udvælgelse af dokumentation. I værste fald benytter DASAIM bevidst cherry picking af dokumentation samt fordrejning af bedste viden på området på grund af en erklæret ideologisk holdning til emnet.

For at opnå klarhed over DASAIMs dispositioner på dette område, beder vi DASAIM om at oplyse følgende:

– Hvilke videnskabelige studier viser, at fuld bedøvelse er overlegen i forhold til lokal bedøvelse ved ikke-medicinsk drengeomskæring? Hvad er evidensgraden af disse studier?

– Hvilke videnskabelige studier, der ikke bygger på case-reports uden evidensmæssig relevans, viser, at ved ikke-medicinsk drengeomskæring skulle sikkerheden ved lokalbedøvelse være ringere end ved brug af helbedøvelse? Og hvad er det videnskabelige argument for, at DASAIM har valgt at negligere eksisterende systematiske reviews og andre studier, der netop viser, at der ikke er sikkerhedsmæssige problemer ved gængse lokalbedøvelsesmetoder?

– Hvilke lægevidenskabelige selskaber uden for Danmark anbefaler fuld bedøvelse ved ikke-medicinsk omskæring af drenge i alderen 0-2 år?

– Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at ikke-medicinsk omskæring af mindre drengebørn foretages i lokalbedøvelse. WHO har udgivet en række guidelines om emnet. DASAIM’s formand har udtalt, at WHO’s guidelines kun er relevante for lavindkomstlande og ikke egner sig til danske forhold. Udtalelsen er faldet, på trods af at disse guidelines netop henvender sig til hele verden. Er det DASAIMs officielle holdning, at man generelt bør se bort fra WHO’s guidelines og anbefalinger?

– DASAIM har udtalt, at lægemidler til lokalbedøvelse ikke er godkendte til mindre børn. Såkaldt off-label brug af lægemidler på lægelig indikation forekommer dog som bekendt rutinemæssigt. Disse lægemidler anvendes hyppigt til lokalanæstesi ved udførelse af mindre invasive procedurer på småbørn, for eksempel til behandling af sår, på landets skadeklinikker.

Er DASAIM generelt imod off-label anvendelse af lægemidler?

Og i så fald: Hvorfor anbefaler DASAIM så i egne guidelines lægemidler til smertebehandling af småbørn, der ikke er godkendte til småbørn og slet ikke registreret som lægemidler i de administrationsformer, der er velegnede til småbørn, men skal fremskaffes som lægemiddel på særlig udleveringstilladelse?

Og hvis ikke: I hvilke tilfælde kan man acceptere off-label brug af lægemidler?

I forbindelse med sin udtræden af udvalgsarbejdet hos STPS har DASAIM fremført argumenter om placering af politisk ansvar, etik og samfundsansvar. Det kan derfor undre, at DASAIM har valgt at politisere frem for at påtage sig ansvaret for at vejlede fagligt om bedst mulige praksis baseret på evidens.

Med dette åbne brev spørger vi kun til DASAIM’s videnskabeligt dokumenterede argumenter baseret på den foreliggende evidens. Vi ser frem til et snarligt, fyldestgørende svar fra DASAIM og ser gerne, at der tages stilling til vores spørgsmål punkt for punkt.